آستانه حسی: تفاوت میان نسخه‌ها

۸۰ بایت اضافه‌شده ،  ۸ ماه پیش
(خنثی‌سازی ویرایش 33423632 از دکتر رضا محسن پوریان (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
(←‏قوانین وبر فچنر: تمیزکاری~~~~)
== قوانین وبر فچنر ==
{{ویکی‌سازی|بخش}}
قانون وبر ، که قانون وبر-فشنر نیز نامیده می شود ، از نظر تاریخیتاریخ روانشناسی مهم استاست؛ کهزیرا درک تغییر را در یک محرک معین تعیینرا توضیح می کنددهد. این قانون بیان می کند که تغییر محرکیحداقل کهمحسوسِ فقطتغییر قابلیک مشاهده استمحرک، ، نسبت ثابت محرکبا میزان تحریک اصلی استدارد. اما در عمل نشان داده شده است که برایاین قاعده در مورد تحریکات شدیدشدید، نگهصدق نمی داردکند.{{سخ}}
این قانون در ابتدا برای توصیف تحقیق هاتحقیقات مربوط به وزنه برداری توسط ارنست هاینریش وبر فیزیولوژیست آلمانی در سال 1834۱۸۳۴م، تصورپیشنهاد شد و بعداً توسط گوستاو تئودور فخنر ، دانشجوی وبر ، که از قانونقوانینن علم روانشناسی را توسعه داد ، برای اندازه گیری احساس استفاده شد. با بیان رابطه ای بین جهان روحانی و جسمانی ، قانون به( Fechner)فچنر، نشان داد که در واقع تنها یک جهان وجود دارد. ، معنوی.آن چه از نظر دیگران معنوی به حساب می آید، کمیت های فیزیکی ، قانونقابل بهاندازه معنایگیری امکان روانشناسیدر علمیعلم وروانشناسی کمی بوداست. کار ترکیبی وبر و فکنر ، به ویژه درتحقیقات تحقیقآنها هادر زمینه شنوایی و بینایی مفید بوده است و بردر مقیاس بندی نگرش و سایر آزمایش ها و پیشرفتهای نظری تأثیر داشته است..<ref>{{یادکرد وب|عنوان=Weber’s law {{!}} Definition & Facts|نشانی=https://www.britannica.com/science/Webers-law|وبگاه=Encyclopedia Britannica|بازبینی=2021-10-19|کد زبان=en}}</ref>
 
این قانون در ابتدا برای توصیف تحقیق ها مربوط به وزنه برداری توسط ارنست هاینریش وبر فیزیولوژیست آلمانی در سال 1834 تصور شد و بعداً توسط گوستاو تئودور فخنر ، دانشجوی وبر ، که از قانون علم روانشناسی را توسعه داد ، برای اندازه گیری احساس استفاده شد. با بیان رابطه ای بین جهان روحانی و جسمانی ، قانون به( Fechner) نشان داد که در واقع تنها یک جهان وجود دارد ، معنوی. از نظر دیگران ، قانون به معنای امکان روانشناسی علمی و کمی بود. کار ترکیبی وبر و فکنر ، به ویژه در تحقیق ها شنوایی و بینایی مفید بوده است و بر مقیاس بندی نگرش و سایر آزمایش ها و پیشرفتهای نظری تأثیر داشته است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=Weber’s law {{!}} Definition & Facts|نشانی=https://www.britannica.com/science/Webers-law|وبگاه=Encyclopedia Britannica|بازبینی=2021-10-19|کد زبان=en}}</ref>
 
قوانین وبر فچنر [[:en:Weber–Fechner law]] ۲ فرضیه مرتبط به هم در حوزه [[روان فیزیک]] هستند. هر ۲ فرضیه تلاش می‌کنند تا اندازه یک محرک مادی را در تناسب با اندازه حس محرک بیان کنند. به بیان دقیقتر یعنی تناسب تغییر شدت یک محرک مادی و تفاوتی که در اثر این تغییر عملاً احساس می‌شود.<ref>Weber-Fechner law - Simple English Wikipedia, the free</ref>