ابن ماسویه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
'''ابوزكرياابوزکریا يوحنایوحنا بن ماسويهماسویه''' فرزند داروسازيداروسازی در جندي‌شاپورجندی‌شاپور بود، كهکه به بغداد آمد و نزد جبريل‌جبریل بن بختيشوعبختیشوع تحصيلتحصیل كردوکردو در 857۸۵۷ ميلاديمیلادی در سامرا درگذشت‌درگذشت.
 
پزشكپزشک مسيحيمسیحی ايرانيایرانی كهکه به سريانيسریانی و عربي‌عربی مي‌نوشت‌می‌نوشت. معلم حنينحنین بن اسحاق‌اسحاق. نوشته‌هاينوشته‌های طبيطبی خودش به عربيعربی بود، وليولی آثار طبيطبی يوناني‌یونانی متعدديمتعددی را هم به سريانيسریانی ترجمه كردکرد.
 
معتصم در حدود 836۸۳۶ برايشبرایش ميمون‌هاييمیمون‌هایی فراهم كردکرد تا به‌به كالبدشكافيکالبدشکافی آنها بپردازد. آثار كالبدشناسيکالبدشناسی و طبيطبی زياديزیادی به نام اوست‌،اوست، مخصوصاً دغل‌العين‌،دغل‌العین، كه‌که قديم‌ترينقدیم‌ترین رسالهٴ منظم چشم‌پزشكيچشم‌پزشکی موجود به زبان عربيعربی است‌،است، و كتاب‌النوادرکتاب‌النوادر الطبيةالطبیة كهکه ترجمهٴ لاتينيلاتینی آن در قرون وسطيوسطی رواج زياديزیادی داشت‌داشت.
 
== منبع ==
*'' جورج سارتون ، 'مقدمه بر تاريختاریخ علم ، ترجمه غلامحسينغلامحسین صدريصدری افشار ، شركتشرکت انتشارات علميعلمی و فرهنگيفرهنگی''
۱۱٬۴۲۵

ویرایش