تفاوت میان نسخه‌های «گروه مدیریت شیء»

برچسب
(برچسب)
{{بدون منبع}}
 
'''گروه مدیریت شی''' (OMG) {{انگلیسی|Object Management Group}}، کنسرسیومی است که در ابتدا با هدف وضع استاندارد در زمینه سیستمهای شی گرای توزیع یافته ایجاد شد و اکنون برروی مدلسازی(برنامهبرنامه‌ها، ها، سیستم هاسیستم‌ها و فرایند هایفرایند‌های تجاری) واستانداردهای مدلسازی تمرکز دارد.
 
==بررسی کلی==
OMG تنها به ارائه مشخصات می پردازدمی‌پردازد و راهکارهای مربوط به پیاده سازی را شامل نمی شودنمی‌شود. اما پیش از آنکه مشخصاتی به صورت استاندارد در بیاید، اعضای تیم ارائه دهنده باید تضمین دهند که ظرف یک سال محصولی مطابق با مشخصاتی که ارائه داده اندداده‌اند را روانه بازار نمایند. این امر از ایجاد استانداردهای غیر قابل پیاده سازی جلوگیری می کندمی‌کند.
 
سایر شرکتهای خصوصی یا منبع باز نیز تشویق به ایجاد نرم افزارهای همخوان با این استانداردها می شوندمی‌شوند.