تفاوت میان نسخه‌های «گروه مدیریت شیء»

پیشرفت قابل ملاحظه ای در زمینه ترکیب یوام ال با [[وب معنایی]] از راه ایجاد [[فرا-مدل تعریف هستی شناسی]] (Ontology Definition Metamodel) صورت گرفته است که یوام ال را به شیوه استانداردی به [[آر دی اف]] ( RDF) و [[زبان هستی شناسی وب]] (OWL) مرتبط می سازد.
 
===مدرن سازی معماری گرا(Architecture Driven Modernization)===
[[مدرن سازی معماری گرا]] (ADM) معکوس معماری مدل گرا (MDA) است. [[فرامدل کشف دانش]] (Knowledge Discovery Metmodel) یا KDM یک [[نمایش میانی]] (IR) برای سیستمهای نرم افزاری موجود و محیط های عملکرد آنهاست. KDM به عنوان پایه ای برای مدرن سازی نرم افزار و ضمانت نرم افزار طراحی شده است.
 
فرامدل مهندسی پروسه نرم افزار (Software Process Engineering Metamodel) یا SPEM استاندارد گروه مدیریت شی برای [[مدلسازی فرا پروسه]] (Meta-Process Modeling) است.
 
ASTM یک زبان مدلسازی برای مهندسی معکوس ریزدانه است.
 
=== مدلهای دامنه ای ===