تفاوت میان نسخه‌های «گ (ابهام‌زدایی)»

صفحه‌ای جدید با 'گ در دو مورد به کار می رود: * گ بیست و ششمین حرف از زبان فارسی. * گ یکی ...' ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید با 'گ در دو مورد به کار می رود: * گ بیست و ششمین حرف از زبان فارسی. * گ یکی ...' ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)