تفاوت میان نسخه‌های «یشت»

۴ بایت حذف‌شده ،  ۸ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
* یشت چهارم، [[خرداد یشت]]
* یشت پنجم، [[آبان‌یشت]]
* یشت ششم، [[خورشیدیشتخورشید یشت]]
* یشت هفتم، [[ماه‌یشتماه یشت]]
* یشت هشتم، [[تیریشتتیر یشت]]
* یشت نهم، [[گوش یشت]] یا [[درواسپ یشت]]
* یشت دهم، [[مهریشت]]
* یشت یازدهم، [[سروش یشت]]
* یشت دوازهم، [[رشن‌یشترشن یشت]]
* یشت سیزدهم، [[فروردین‌یشت]]
* یشت چهاردهم، [[وَرَهرام‌یشتوَرَهرام ‌یشت]]
* یشت پانزدهم، [[رام‌یشترام یشت]]
* یشت شانزدهم، [[دین‌یشتدین یشت]]
* یشت هفدهم، [[اردیشتارد یشت]]
* یشت هیجدهم، [[اشتادیشتاشتاد یشت]]
* یشت نوزدهم، [[زامیادیشت]]
* یشت بیستم، [[هوم‌یشتهوم یشت]]
* یشت بیست و یکم، [[ونندیشتونند یشت]]<ref>اوستا، ص ۱۴</ref>
 
==پانویس==