تفاوت میان نسخه‌های «لنفادنوپاتی»

حق تکثیر مشکوک
برچسب: منبع حذف شده‌است.(AF)
(حق تکثیر مشکوک)
{{حق تکثیر مشکوک}}
تورم غدد لنفاوي يكي از شايع ترين علايم بسياري از بيماري ها است. در اين بيماري يك غده واحد تعدادي از غدد و يا همه غدد ممكن است تحت تاثير قرار گيرند.غدد لنفي عموما در پاسخ به عفونت باكتريايي يا ويروسي متورم مي شوند. در صورتي كه غدد ناحيه گردن، زير بغل يا كشاله ران متورم شوند فرد با احتمال بيشتري متوجه اين تورم مي شود چرا كه اين غدد به سطح پوست نزديك مي باشند.
{{بدون منبع}}
تورم يك يا چند غده اغلب به خاطر عفونت باكتريايي موضعي است . براي مثال تورم غدد لنفي گردن اغلب و عمدتا به علت عفونت گلو ايجاد مي شود. در بيشتر موارد لنفادنوپاتي ناشي از عفونت، با از بين رفتن عفونت، اين تورم نيز فروكش مي كند. تورم غدد لنفي كه ناشي از عفونت باشد معمولا دردناك است. تورم تعداد زيادي و يا همه غدد لنفي ممكن است نتيجه انواعي از سرطان مثل سرطان پستان،لنفوما يا لوسمي باشد. عفونت با HIV و يا باكتري سل نيز مي تواند لنفاد نوپاتي دائم ايجاد كند. در صورت مشاهده علائم لنفاد نوپاتي بايد با پزشك مشورت نمود.
تورم غدد لنفاويلنفاوی يكيیکی از شايعشایع ترينترین علايمعلایم بسياريبسیاری از بيماريبیماری ها است. در ايناین بيماريبیماری يكیک غده واحد تعداديتعدادی از غدد و يایا همه غدد ممكنممکن است تحت تاثيرتاثیر قرار گيرندگیرند.غدد لنفيلنفی عموما در پاسخ به عفونت باكترياييباکتریایی يایا ويروسيویروسی متورم ميمی شوند. در صورتيصورتی كهکه غدد ناحيهناحیه گردن، زيرزیر بغل يایا كشالهکشاله ران متورم شوند فرد با احتمال بيشتريبیشتری متوجه ايناین تورم ميمی شود چرا كهکه ايناین غدد به سطح پوست نزديكنزدیک ميمی باشند.
تورم يكیک يایا چند غده اغلب به خاطر عفونت باكترياييباکتریایی موضعيموضعی است . برايبرای مثال تورم غدد لنفيلنفی گردن اغلب و عمدتا به علت عفونت گلو ايجادایجاد ميمی شود. در بيشتربیشتر موارد لنفادنوپاتيلنفادنوپاتی ناشيناشی از عفونت، با از بينبین رفتن عفونت، ايناین تورم نيزنیز فروكشفروکش ميمی كندکند. تورم غدد لنفيلنفی كهکه ناشيناشی از عفونت باشد معمولا دردناكدردناک است. تورم تعداد زياديزیادی و يایا همه غدد لنفيلنفی ممكنممکن است نتيجهنتیجه انواعيانواعی از سرطان مثل سرطان پستان،لنفوما يایا لوسميلوسمی باشد. عفونت با HIV و يایا باكتريباکتری سل نيزنیز ميمی تواند لنفاد نوپاتينوپاتی دائم ايجادایجاد كندکند. در صورت مشاهده علائم لنفاد نوپاتينوپاتی بايدباید با پزشكپزشک مشورت نمود.