باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
{{منبع}}
{{تمیزکاری}}
'''ایزوتوپ پایدار''' (stable{{انگلیسی|Stable isotope)}} [[ایزوتوپ]]های شیمیایی غیر رادیواکتیو هستند. با این تعریف ۲۵۶ ایزوتوپ شناخته شده از ۸۰ عنصر که یک یا چند هسته پایدار دارند وجود دارد. از این ۸۰ ۸۰ عنصر ۲۶ تای ان‌هاآن‌ها فقط یک ایزوتایپ پایدار دارند که به ان‌هاآن‌ها مونوایزوتوپ می گویندمی‌گویند و بقیه بیش از یک ایزوتوپ دارند. قلع ۱۰ ایزوتوپ دارد. ایزوتوپ‌های مختلف از یک عنصر یکسان خصوصیات شیمیایی تقزیبا یکسانی دارند. بنابراین رفتارهای زیستی یکسانی خواهند داشت.
''''''خصوصیات ایزوتوپ‌های پایدار'''
ایزوتایپ‌های مختلف از یک عنصر یکسان خصوصیات شیمیایی تقزیبا یکسانی دارند.بنابراین رفتارهای زیستی یکسانی خواهند داشت.
 
 
 
{{شیمی-خرد}}