تفاوت میان نسخه‌های «نشانگان قفل‌شدگی»

(←‏علل: افزودن)
 
مواردی که ممکن است باعث سندرم قفل شدگی گردند:
*[[ضربه مغزی|ضربات مغزی]]
*[[سکته مغزی]] به علت ایسکمی یا خونریزی پل مغز
*[[آنسفالیت|انسفالیت]]
*[[هیپوکالیمی]] (کاهش پتاسیم خون)
*پلی نوروپاتی شدید (مثلا گاهی به علت [[نشانگان گیلن باره]])
*تومورها