تفاوت میان نسخه‌های «۱- (خورشیدی)»

۱۰۵ بایت اضافه‌شده ،  ۹ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
جز (۱- را به ۱- (هجری شمسی) منتقل کرد)
سال '''۱-''' [[هجری خورشیدی]] است.
 
این سال در گاهشماری هجریایرانی خورشیدیقبل یااز گاهشماریسال ایرانیصفر بجایمی سالباشد صفرو -سالغیر کبیسه- (سالاست. قبلدر 1بعضی خورشیدی)محاسبات وگاهشماری های هجری خورشیدی یا ایرانی که سال پیشصفر ازوجود آنندارد بجای -سال غیرصفر کبیسه-و (دوسالبلافاصله قبل از سال 1 هجری خورشیدی) وجوداست داردو در این صورت کبیسه می باشد.