تفاوت میان نسخه‌های «کالوینیسم»

== سیاسی ==
هر جا که [[کالوینیسم]] اجازه رشد و نمو داشت، یک حکومت [[تئوکراسی]] داد که نوعی [[الیگارشی]] بود که در نتیجه اتحاد [[کشیش|کشیشان]] با [[طبقه متوسط]] اعلا یا محترمین به وجود امده و [[توده مردم]] در آن نقشی نداشتند.
[[حکومت]] خود [[کالوین]] و [[پیوریتانپیوریتن‌ها]]‌ها در [[ماساچوست]] [[آمریکا]] به نوعی از متفرعات کالوینیسم بود.
 
== منبع ==
کاربر ناشناس