تفاوت میان نسخه‌های «بیمارستان روزبه»

بدون خلاصه ویرایش
|دانشگاه‌مرتبط= <!-- اختیاری پنهان -->
|تخصص= <!-- اختیاری پنهان -->
|تأسیس= [[۱۳۱۹]]
|تعدادتخت‌خواب= <!-- اختیاری پنهان -->
|وب‌گاه= <!-- اختیاری پنهان -->
 
 
'''روزبه'''، نام یک بیمارستان روانپزشکی است در [[تهران]].
 
این بیمارستان نخستین مرکز مدرن [[روانپزشکی]] دولتی در کشور به شمار می‌رود.
 
== تاریخچه ==
 
در سال [[۱۳۱۹]] بیمارستان شماره یک شهرداری ضمیمه دانشکده پزشکی تهران گردید و به نام بیمارستان روزبه موسوم گردید.
 
 
جنب انآن ساختمان تیمارستانی بود که متعلق به شهرداری بود.
 
بيمارستانبیمارستان در انآن زمان شامل قسمتهايقسمتهای زيرزیر بود:
 
بخش جراحي،جراحی، بخش بيماريهايبیماریهای مغز و پي،پی، درمانگاه جراحيجراحی و داروخانه.
 
درسال [[۱۳۴۴]] بخش جراحيجراحی تعطيلتعطیل شد و بجايبجای ان بخش پزشكيپزشکی و درمانگاه پزشكيپزشکی دائر گرديدگردید.
 
در سال [[۱۳۲۸]] بخش بيماريهايبیماریهای مغز و پيپی و ودرمانگاه جراحيجراحی به بيمارستانبیمارستان هزارتختخوابيهزارتختخوابی و بخش پزشكيپزشکی به بيمارستانبیمارستان وزيريوزیری منتقل شد. و بيمارستانبیمارستان مجددا به شهرداريشهرداری واگذار شد. و بيمارانبیماران تيمارستانتیمارستان نيزنیز به ايناین قسمت منتقل شدند و در عوض باغ تيمارستانتیمارستان به دانشكدهدانشکده پزشكيپزشکی واگذار گرديدگردید.
 
در بيمارستانبیمارستان روزبه حدود دو سال برايبرای معالجه معتادينمعتادین به افيونافیون بخشيبخشی با ۲۰ تخت دائر بود كهکه اداره ان با دانشكدهدانشکده نبود و به نام بيمارستانبیمارستان تعاون ناميدهنامیده ميمی شد.
 
بخش بيماريهايبیماریهای روانيروانی از فروردينفروردین [[۱۳۲۹]] در بيمارستانبیمارستان هزارتختخوابيهزارتختخوابی تاسيستاسیس شد و در تاريختاریخ [[۴ مهر]] [[۱۳۳۰]] به محل فعليفعلی بيمارستانبیمارستان روزبه (كهکه قبلا بيمارستانبیمارستان تعاون بود) انتقال يافتیافت كهکه شامل دو قسمت مردانه وزنانه با ۴۵ تخت و يكیک درمانگاه بود.
 
در [[۱۳۳۷]] انجمن بهداشت روان با همكاريهمکاری دانشكدهدانشکده پزشكيپزشکی بودجه ساختمان جديدجدید را تامينتامین و بنايبنای نهادند. و در سال [[۱۳۳۹]] بخشهايبخشهای روانيروانی به ساختمان جديدجدید با يكصدیکصد منتقل گرديدگردید.