تفاوت میان نسخه‌های «غواصی فنی»

 
====سقف فیزیکی====
وجود فضای سرپوشیده و عدم امکان رسیدن مستقیم یه سطح در فعالیتهای زیر سقف فیزیکی بوجود می آورد:
These types of overhead diving can prevent the diver surfacing directly:
 
* [[Cave diving]] - diving into a cave system.
* [[غواصی غار]] - نفوذ و غواصی درون غارها.
* [[Deep diving]] - diving into greater depths.
* [[غواصی عمیق]] - غواصی در عمقهای بسیار زیاد.
* [[Ice diving]] - diving under ice.
* [[غواصی در ابهای یخ زده]] - غواصی در زیر سطوح یخ.
* [[Wreck diving]] - diving inside a shipwreck.
* [[غواصی در کشتیهای غرق شده]] - غواصی و نفوذ به درون بدنه کشتیهای غرق شده.
 
===دید بسیار محدود===