تفاوت میان نسخه‌های «غواصی فنی»

* [[غواصی غار]] - نفوذ و غواصی درون غارها.
* [[غواصی عمیق]] - غواصی در عمقهای بسیار زیاد.
* [[غواصی در ابهایدرآبهای یخ زده]] - غواصی در زیر سطوح یخ.
* [[غواصی در کشتیهایدرکشتیهای غرق شده]] - غواصی و نفوذ به درون بدنه کشتیهای غرق شده.
 
===دید بسیار محدود===