تفاوت میان نسخه‌های «برداشت فشار»

آن است که معمولا توسط آژانس های غواصی تفریحی مورد تایید قرار گرفته و تجویز می شوند را هرگز نمی توان در غواصی نظامی/صنعتی بکار برد و استفاده از جدولهای نظامی/صنعتی در غواصی تفریحی نیز کاری بسیار خطرناک است.
 
==مراحل تراکم زدائی==
===محدوده بدون برداشت فشار===
 
===محدوده بدون برداشت فشار===
 
===استراحت بر سطح===