تفاوت میان نسخه‌های «حباب اقتصادی گل لاله»

بدون خلاصه ویرایش
از نظر زمینهٔ فرهنگ عاملی که فهم وقوع بحران را مشکل می‌کند نفوذ و انتشار مکتب [[کالونیسم]] در هلند در آن زمان بود. بر طبق تعالیم این مکتب سعی و کوشش برای صرفه جویی یک نوع فضلیت به شمار می‌آید.
 
== انتشار به هلند ==
== ==
در سال ۱۴۵۳ میلادی و پس از [[سقوط قسطنطنیه]] در [[امپراتوری عثمانی]] استفاده از طرح لاله در ساختن نمای [[مسجد|مساجد]] یا لباس سلطان بسیار محبوب بود. این گل در سدهٔ ۱۶ میلادی به اروپا منتقل شد.
 
در [[فرانکفورت]] یک گیاهشناس فرانسوی به نام [[کارلوس کلوسیوس]] تحقیق بر روی پیاز گل لاله را آغاز کرد. کارلوس در سال ۱۵۹۳ میلادی به [[دانشگاه لیدن]] دعوت شد و به همراههنگام مهاجرت به شهر [[لیدن]] تعداد بسیار زیادی پیاز گل لاله بهرا شهربا [[لیدن]]خود مهاجرتبه کرداین شهر برد. در آنجا بودهلند کهاو توانست تحقیق و زراعت لاله را تشویق کند و زراعتبدین لالهترتیب درگل کشور هلندلاله به این ترتیبکشور گسترشانتقال پیدا کرد.
 
== خصوصیات گل لاله ==
افزایش گل لاله در مدت زمان کوتاه بسیار مشکل است، در چنین شرایطی امکان بوجود آمدن عدم توازن عرضه و تقاضا بوجود خواهد آمد. ازدیاد و کاشت گیاه لاله یا از طریق کاشت بذر یا از طریق کاشت پیاز آن است. در صورت استفاده از بذر ۷–۳ سال تا در آمدن گل طول می‌کشد. در صورتیکه اگر پیاز گل استفاده شود گل دادن گیاه در همان سال صورت می‌گیرد. از هر گیاه مادر حداکثر ۲ یا ۳ پیاز فرزند بیشتر به دست نمی‌آید. در چنین شرایطی افزایش سریع تقاضا به تولید سریع منجر نخواهد شد.
 
<ref>{{پک|pavord|2001|ک=The tulip'|ص=۷}}</ref>