تفاوت میان نسخه‌های «آندوئینگ (روانکاوی)»

حذف عنوان تکراری، ابرابزار
(افزوده شد {{تمیزکاری}} (توینکل))
(حذف عنوان تکراری، ابرابزار)
{{تمیزکاری|دلیل=از نظر حق نشر و پیوند به دیگر مقالات|تاریخ=ژوئن ۲۰۱۲}}
از جمله مکانیسمهای دفاعی که فروید مطرح کرده استکرده‌است '''آندوئینگ''' است. (آندوئینگ در فارسی به باطل سازی، نادیده گرفتن، ابطال، خنثی سازی، و عمل زدایی ترجمه شده است)شده‌است. آندوئینگ نوعی "جادو" است که هم عواقب یک تجربه، و هم خود آن تجربه را محو می کندمی‌کند. در نتیجه، آنچه روی داده است،داده‌است، به طرز معجزه آمیزی، به چیزی تبدیل می¬شود که “هرگز روی نداده است”نداده‌است”. اما آندوئینگ فقط حرکات عملی را در بر نمی گیردنمی‌گیرد. وقتی یک نفر می گویدمی‌گوید "چند سال است مریض نشده-ام" یا "تا حالا خانۀخانهٔ ما دزد نیامده استنیامده‌است"، و بلافاصله به یک تخته چند ضربه می زندمی‌زند و/یا می گویدمی‌گوید " بزنم به تخته "، در واقع می خواهدمی‌خواهد تفکری را که بیش از حد مطمئانه بوده استبوده‌است را آندو کند. او که ابتدا به سلامت خود غرّه شده است،شده‌است، بلافاصله به یاد می آوردمی‌آورد که ممکن است مریض شود. گاهی فرد کاری انجام می دهدمی‌دهد که به دیگران ضرر می رساند، کار آنها را زیاد می کندمی‌کند یا ناراحتشان می کندمی‌کند. او برای آندو کردن آن کارها، برای کمک به آن افراد تلاش مضاعف می کندمی‌کند یا به هر طریق دیگری می خواهدمی‌خواهد کارهای ناشایست خود را جبران کند. شوهری که با زنش دعوای مفصلی کرده استکرده‌است ناگهان او را غرق هدایا می کندمی‌کند. تاجری که کلاه برداری می کندمی‌کند اعانه¬های هنگفتی به موسسات خیریه می دهدمی‌دهد. یا مادر خودخواهی که چند روز بچه اش را تنها گذاشته استگذاشته‌است برای او اسباب بازیهای گرانقیمت می خردمی‌خرد. یک مثال دیگر از آندوئینگ در بیماران جسمی دیده می شود،می‌شود، به این ترتیب که بیمار فکر می کندمی‌کند که با انجام دادن رفتارهای "درست" می تواندمی‌تواند رویدادهایی را که در اثر رفتارهای "نادرست" روی داده اندداده‌اند محو کند. برای مثال، کسی که در نتیجۀنتیجهٔ استعمال مواد مخدر با سرنگهای آلوده، به بیماری کشندۀکشندهٔ ایدز مبتلا شده است،شده‌است، تصمیم می گیردمی‌گیرد از مصرف مواد مخدر دست بردارد، و شروع به ورزش و خوردن غذاهای سالم کند. توجه داشته باشید که همه این کارها در سطح ناهشیار انجام می شودمی‌شود. یعنی، این افراد از علت کارهای خود آگاه نیستند. اگر انگیزه و علت خرید هدیۀهدیهٔ گرانبها بعد از دعوای مفصل شب قبل مشخص بوده و فرد بداند که چرا این کار را کرده است،کرده‌است، آن را از لحاظ تکینکی نمی توانیمنمی‌توانیم آندوئینگ بنامیم. اما اگر فرد از احساس گناه، عذاب وجدان یا شرمندگی خود آگاه نباشد و در نتیجه، به طور خودآگاه یا هشیارانه نتواند بر تمایل خود به از بین بردن آن کنترل داشته باشد، آنگاه می توان از اصطلاح آندوئینگ استفاده کرد.
'''آندوئینگ'''
 
از جمله مکانیسمهای دفاعی که فروید مطرح کرده است آندوئینگ است. (آندوئینگ در فارسی به باطل سازی، نادیده گرفتن، ابطال، خنثی سازی، و عمل زدایی ترجمه شده است). آندوئینگ نوعی "جادو" است که هم عواقب یک تجربه، و هم خود آن تجربه را محو می کند. در نتیجه، آنچه روی داده است، به طرز معجزه آمیزی، به چیزی تبدیل می¬شود که “هرگز روی نداده است”. اما آندوئینگ فقط حرکات عملی را در بر نمی گیرد. وقتی یک نفر می گوید "چند سال است مریض نشده-ام" یا "تا حالا خانۀ ما دزد نیامده است"، و بلافاصله به یک تخته چند ضربه می زند و/یا می گوید " بزنم به تخته "، در واقع می خواهد تفکری را که بیش از حد مطمئانه بوده است را آندو کند. او که ابتدا به سلامت خود غرّه شده است، بلافاصله به یاد می آورد که ممکن است مریض شود. گاهی فرد کاری انجام می دهد که به دیگران ضرر می رساند، کار آنها را زیاد می کند یا ناراحتشان می کند. او برای آندو کردن آن کارها، برای کمک به آن افراد تلاش مضاعف می کند یا به هر طریق دیگری می خواهد کارهای ناشایست خود را جبران کند. شوهری که با زنش دعوای مفصلی کرده است ناگهان او را غرق هدایا می کند. تاجری که کلاه برداری می کند اعانه¬های هنگفتی به موسسات خیریه می دهد. یا مادر خودخواهی که چند روز بچه اش را تنها گذاشته است برای او اسباب بازیهای گرانقیمت می خرد. یک مثال دیگر از آندوئینگ در بیماران جسمی دیده می شود، به این ترتیب که بیمار فکر می کند که با انجام دادن رفتارهای "درست" می تواند رویدادهایی را که در اثر رفتارهای "نادرست" روی داده اند محو کند. برای مثال، کسی که در نتیجۀ استعمال مواد مخدر با سرنگهای آلوده، به بیماری کشندۀ ایدز مبتلا شده است، تصمیم می گیرد از مصرف مواد مخدر دست بردارد، و شروع به ورزش و خوردن غذاهای سالم کند. توجه داشته باشید که همه این کارها در سطح ناهشیار انجام می شود. یعنی، این افراد از علت کارهای خود آگاه نیستند. اگر انگیزه و علت خرید هدیۀ گرانبها بعد از دعوای مفصل شب قبل مشخص بوده و فرد بداند که چرا این کار را کرده است، آن را از لحاظ تکینکی نمی توانیم آندوئینگ بنامیم. اما اگر فرد از احساس گناه، عذاب وجدان یا شرمندگی خود آگاه نباشد و در نتیجه، به طور خودآگاه یا هشیارانه نتواند بر تمایل خود به از بین بردن آن کنترل داشته باشد، آنگاه می توان از اصطلاح آندوئینگ استفاده کرد.
 
آندوئینگ را نمی توان به عمل زدایی یا فعل زدایی ترجمه کرد، زیرا این مکانیسم دفاعی علاوه بر افعال، افکار، هیجانها و احساسات و عواقب اعمال را نیز در بر می گیرد. آن را به ابطال نیز نمی توان ترجمه کرد، زیرا در عمل ابطال، فعل یا احساس اولیه هنوز مشهود است. برای مثال، وقتی یک چک را باطل می کنید، آن چک هنوز مشهود است فقط اعتبار خود را از دست داده است. اما در آندوئینگ، فعل یا عواقب آن طوری از بین می روند که انگار هرگز روی نداده اند.
 
 
آندوئینگ را نمی توان به عمل زدایی یا فعل زدایی ترجمه کرد، زیرا این مکانیسم دفاعی علاوه بر افعال، افکار، هیجانها و احساسات و عواقب اعمال را نیز در بر می گیردمی‌گیرد. آن را به ابطال نیز نمی توان ترجمه کرد، زیرا در عمل ابطال، فعل یا احساس اولیه هنوز مشهود است. برای مثال، وقتی یک چک را باطل می کنید،می‌کنید، آن چک هنوز مشهود است فقط اعتبار خود را از دست داده استداده‌است. اما در آندوئینگ، فعل یا عواقب آن طوری از بین می روندمی‌روند که انگار هرگز روی نداده اندنداده‌اند.
 
== منابع ==
نظریه هاینظریه‌های شخصیت، دکتر حمزه گنجی، نشر ساوالان، 1391۱۳۹۱
[[رده:روانکاوی]]
[[en:Undoing (psychology)]]