تفاوت میان نسخه‌های «بخش کشاورز»

۲٬۰۹۴ بایت اضافه‌شده ،  ۱۲ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
 
===شهر‌ها===
*شهر [[کشاورز (شهرشهرستان شاهین‌دژ)|کشاورز]]
===دهستان‌ها===
* [[دهستان کشاورز (شهرستان شاهین‌دژ)]]
* [[دهستان چاردولیچهاردولی (شهرستان شاهین‌دژ)]]
===روستاها===
<center>
روستاهای [[دهستان چهاردولی]]
{| class="toccolours" align="center" width=94% style="font-size:70%; text-align:center; clear:both"
! width='75"|[[Image:Flag of Iran.svg|50px|پرچم ایران]]
!style="background:#ccccff;"|
<span style="font-size: large;"> [[:رده:روستاهای شهرستان شاهین‌دژ|روستاهای شهرستان شاهین‌دژ استان آذربایجان غربی ایران]] </span>
|-
|style="background:#ccccff;"|'''دهستان'''
| style="background:#ccccff;"|'''روستاهای [[بخش کشاورز (شهرستان شاهین‌دژ)|بخش کشاورز]]'''
|-
| style="background:#ccccff;"|'''[[دهستان چهاردولی (شهرستان شاهین‌دژ)| چهاردولی]]'''
| |
[[احمدبیگ (شهرستان شاهین‌دژ)|احمد بیگ]]&nbsp;|
[[اخی جان (شهرستان شاهین‌دژ)|اخی جان]]&nbsp;|
[[آشتی بلاغ (شهرستان شاهین‌دژ)|آشتی بلاغ]]&nbsp;|
[[آلاگوز (شهرستان شاهین‌دژ)|آلاگوز]]&nbsp;|
[[آلی چین (شهرستان شاهین‌دژ)|آلی چین]]&nbsp;|
[[اوبه بلاغی (شهرستان شاهین‌دژ)|اوبه بلاغی]]&nbsp;|
[[اوزان سفلی (شهرستان شاهین‌دژ)|اوزان سفلی]]&nbsp;|
[[اوزان علیا (شهرستان شاهین‌دژ)|اوزان علیا]]&nbsp;|
[[اینچه (شهرستان شاهین‌دژ)|اینچه]]&nbsp;|
[[پرویزآباد (شهرستان شاهین‌دژ)|پرویزآباد]]&nbsp;|
[[تازه کند (شهرستان شاهین‌دژ)|تازه کند]]&nbsp;|
[[چپو (شهرستان شاهین‌دژ)|چپو ]]&nbsp;|
[[خلج (شهرستان شاهین‌دژ)| خلج]]&nbsp;|
[[دمیرچی (شهرستان شاهین‌دژ)|دمیرچی]]&nbsp;|
[[رضاقشلاق (شهرستان شاهین‌دژ)|رضاقشلاق]]&nbsp;|
[[ زینالو (شهرستان شاهین‌دژ)| زینالو]]&nbsp;|
[[صورین (شهرستان شاهین‌دژ)|صورین ]]&nbsp;|
[[ظاهر کندی (شهرستان شاهین‌دژ)|ظاهر کندی]]&nbsp;|
[[عثمان اولن (شهرستان شاهین‌دژ)|عثمان اولن]]&nbsp;|
[[قالقانلو (شهرستان شاهین‌دژ)|قالقانلو ]]&nbsp;|
[[قره اوغلان (شهرستان شاهین‌دژ)| قره اوغلان ]]&nbsp;|
[[قره‌قیه (شهرستان شاهین‌دژ)| قره قیه]]&nbsp;|
[[قطور (شهرستان شاهین‌دژ)| قطور]]&nbsp;|
[[قوزلوی سفلی (شهرستان شاهین‌دژ)| قوزلوی سفلی]]&nbsp;|
[[قوزلوی علیا (شهرستان شاهین‌دژ)| قوزلوی علیا]]&nbsp;|
[[قینرجه (شهرستان شاهین‌دژ)|قینرجه]]&nbsp;|
[[کوسه شاهیندژ (شهرستان شاهین‌دژ)|کوسه]]&nbsp;|
[[کهریز (شهرستان شاهین‌دژ)|کهریز]]&nbsp;|
[[کهل سفلی (شهرستان شاهین‌دژ)|کهل سفلی]]&nbsp;|
[[کهل علیا (شهرستان شاهین‌دژ)|کهل علیا]]&nbsp;|
[[گولی (شهرستان شاهین‌دژ)|گولی]]&nbsp;|
[[لیک‌آباد (شهرستان شاهین‌دژ)|لیک آباد]]&nbsp;|
[[مقبول (شهرستان شاهین‌دژ)| مقبول]]&nbsp;|
[[نوروزلو (شهرستان شاهین‌دژ)| نوروزلو]]&nbsp;
|-
| style="background:#ccccff;"|'''[[دهستان کشاورز (شهرستان شاهین‌دژ)| کشاورز]]'''
| |
[[احمد آباد (شهرستان شاهین‌دژ)|احمد آباد]]&nbsp;|
[[آغچه لو (شهرستان شاهین‌دژ)|آغچه لو]]&nbsp;|
[[آغچه مسجد (شهرستان شاهین‌دژ)|آغچه مسجد]]&nbsp;|
[[اقبال (شهرستان شاهین‌دژ)|اقبال]]&nbsp;|
[[پاره سفلی (شهرستان شاهین‌دژ)|پاره سفلی]]&nbsp;|
[[پاره علیا (شهرستان شاهین‌دژ)|پاره علیا]]&nbsp;|
[[تزخراب (شهرستان شاهین‌دژ)| تزخراب]]&nbsp;|
[[چپلوجه (شهرستان شاهین‌دژ)| چپلوجه]]&nbsp;|
[[حیدرآبا (شهرستان شاهین‌دژ)|حیدرآباد ]]&nbsp;|
[[خلوت (شهرستان شاهین‌دژ)| خلوت]]&nbsp;|
[[زمان آباد (شهرستان شاهین‌دژ)| زمان آباد]]&nbsp;|
[[سعید آباد (شهرستان شاهین‌دژ)|سعید آباد ]]&nbsp;|
[[قازان لو (شهرستان شاهین‌دژ)| قازان لو ]]&nbsp;|
[[قبان کندی (شهرستان شاهین‌دژ)|قبان کندی]]&nbsp;|
[[قره بلاغ سفلی (شهرستان شاهین‌دژ)|قره بلاغ سفلی ]]&nbsp;|
[[قره بلاغ علیا (شهرستان شاهین‌دژ)| قره بلاغ علیا]]&nbsp;|
[[قره قویونلو (شهرستان شاهین‌دژ)|قره قویونلو]]&nbsp;|
[[قولانجق (شهرستان شاهین‌دژ)| قولانجق ]]&nbsp;|
[[گلی (شهرستان شاهین‌دژ)|گلی]]&nbsp;|
[[محمد آباد (شهرستان شاهین‌دژ)| محمد آباد]]&nbsp;|
[[نجار (شهرستان شاهین‌دژ)|نجار]]&nbsp;|
[[یوسف کندی (شهرستان شاهین‌دژ)| یوسف کندی]]&nbsp;
|-
|}</center>
 
[[احمدبیگ (روستا)|احمد بیگ]]&nbsp;|
[[اخی جان (روستا)|اخی جان]]&nbsp;|
[[آشتی بلاغ (روستا)|آشتی بلاغ]]&nbsp;|
[[آلاگوز (روستا)|آلاگوز]]&nbsp;|
[[آلی چین (روستا)|آلی چین]]&nbsp;|
[[اوبه بلاغی (روستا)|اوبه بلاغی]]&nbsp;|
[[اوزان سفلی (روستا)|اوزان سفلی]]&nbsp;|
[[اوزان علیا (روستا)|اوزان علیا]]&nbsp;|
[[اینچه (روستا)|اینچه]]&nbsp;|
[[پرویزآباد (روستا)|پرویزآباد]]&nbsp;|
[[تازه کند (روستا)|تازه کند]]&nbsp;|
[[چپو (روستا)|چپو ]]&nbsp;|
[[خلج (روستا)| خلج]]&nbsp;|
[[دمیرچی (روستا)|دمیرچی]]&nbsp;|
[[رضاقشلاق (روستا)|رضاقشلاق]]&nbsp;|
[[ زینالو (روستا)| زینالو]]&nbsp;|
[[صورین (روستا)|صورین ]]&nbsp;|
[[ظاهر کندی (روستا)|ظاهر کندی]]&nbsp;|
[[عثمان اولن (روستا)|عثمان اولن]]&nbsp;|
[[قالقانلو (روستا)|قالقانلو ]]&nbsp;|
[[قره اوغلان (روستا)| قره اوغلان ]]&nbsp;|
[[قره قیه (روستا)| قره قیه]]&nbsp;|
[[قطور (روستا)| قطور]]&nbsp;|
[[قوزلوی سفلی (روستا)| قوزلوی سفلی]]&nbsp;|
[[قوزلوی علیا (روستا)| قوزلوی علیا]]&nbsp;|
[[قینرجه (روستا)|قینرجه]]&nbsp;|
[[کوسه شاهیندژ (روستا)|کوسه]]&nbsp;|
[[کهریز (روستا)|کهریز]]&nbsp;|
[[کهل سفلی (روستا)|کهل سفلی]]&nbsp;|
[[کهل علیا (روستا)|کهل علیا]]&nbsp;|
[[گولی (روستا)|گولی]]&nbsp;|
[[لیک‌آباد (روستا)|لیک آباد]]&nbsp;|
[[مقبول (روستا)| مقبول]]&nbsp;|
[[نوروزلو (روستا)| نوروزلو]]&nbsp;
 
روستاهای [[دهستان کشاورز]]
 
[[احمد آباد (روستا)|احمد آباد]]&nbsp;|
[[آغچه لو (روستا)|آغچه لو]]&nbsp;|
[[آغچه مسجد (روستا)|آغچه مسجد]]&nbsp;|
[[اقبال (روستا)|اقبال]]&nbsp;|
[[پاره سفلی (روستا)|پاره سفلی]]&nbsp;|
[[پاره علیا (روستا)|پاره علیا]]&nbsp;|
[[تزخراب (روستا)| تزخراب]]&nbsp;|
[[چپلوجه (روستا)| چپلوجه]]&nbsp;|
[[حیدرآبا (روستا)|حیدرآباد ]]&nbsp;|
[[خلوت (روستا)| خلوت]]&nbsp;|
[[زمان آباد (روستا)| زمان آباد]]&nbsp;|
[[سعید آباد (روستا)|سعید آباد ]]&nbsp;|
[[قازان لو (روستا)| قازان لو ]]&nbsp;|
[[قبان کندی (روستا)|قبان کندی]]&nbsp;|
[[قره بلاغ سفلی (روستا)|قره بلاغ سفلی ]]&nbsp;|
[[قره بلاغ علیا (روستا)| قره بلاغ علیا]]&nbsp;|
[[قره قویونلو (روستا)|قره قویونلو]]&nbsp;|
[[قولانجق (روستا)| قولانجق ]]&nbsp;|
[[گلی (روستا)|گلی]]&nbsp;|
[[محمد آباد (روستا)| محمد آباد]]&nbsp;|
[[نجار (روستا)|نجار]]&nbsp;|
[[یوسف کندی (روستا)| یوسف کندی]]&nbsp;
 
==منابع==