تفاوت میان نسخه‌های «خانقاه احمدی»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات: مرتب‌سازی رده‌ها؛ زیباسازی)
{{coord|29.611465۲۹٫۶۱۱۴۶۵|52.53984۵۲٫۵۳۹۸۴|display=title}}
'''خانقاه احمدی''' یا '''(خانقاه احمدیه)''' یکی از ساختمان‌های قدیمی در [[محله سرباغ]] [[شیراز]] نزدیک به [[آرامگاه شاهچراغ]] است. سبک معماری این ساختمان به [[دوره قاجاریه]] باز می‌گردد. این خانقاه محل برگزاری جلسات دراویش [[ذهبیه]] است. همچنین آرامگاه ''آقا میرزا احمد عبدالحی مرتضوی تبریزی (وحید الاولیا الکاملین) و جناب حاج میرزا محمد علی حب حیدر (ابوالفتوح )'' از اقطاب‌اقطاب این سلسله نیز در این خانقاه استخانقاه‌است. این خانقاه شامل یک موزه، کتابخانه و درمانگاه استدرمانگاه‌است.
 
==کتابخانه==
کتابخانه خانقاه احمدی به همت دراویش این سلسله جمع آوری شده‌است. در ايناین كتابخانه،کتابخانه، نسخ خطی و آثار ارزشمندی نگهداری می‌شود؛ از ايناین رو بيشبیش از هزار نسخه خطی با موضوعات مختلف به روش علمی از ايناین كتابخانهکتابخانه فهرست‌نويسیفهرست‌نویسی شده استشده‌است. از جمله آثار نفيسینفیسی كهکه در ايناین كتابخانهکتابخانه نگهداری می‌شود، مجموعه‌ای از نسخ خطی قرآن كريم،کریم، مربوط به دوره قاجار است كهکه با جلد لاكیلاکی و تذهيبتذهیب ويژهویژه ايناین دوره طراحی شده استشده‌است. مجموعه‌ای از دست‌خط‌دست‌خط علما و دانشمندان مختلف مانند [[ملاصدرا]]، [[ميرزایمیرزای قمی]]، بزرگانی مانند [[ميرزامیرزا ابوالقاسم راز شيرازیشیرازی]]، [[فضل‌الله خاوری]] و... نيزنیز در ايناین كتابخانهکتابخانه نگهداری می‌شود.
 
==منابع==
== کتابخانه خانقاه احمدی شیراز ==
کتابخانه خانقاه احمدی به همت دراویش این سلسله جمع آوری شده‌است. در اين كتابخانه، نسخ خطی و آثار ارزشمندی نگهداری می‌شود؛ از اين رو بيش از هزار نسخه خطی با موضوعات مختلف به روش علمی از اين كتابخانه فهرست‌نويسی شده است. از جمله آثار نفيسی كه در اين كتابخانه نگهداری می‌شود، مجموعه‌ای از نسخ خطی قرآن كريم، مربوط به دوره قاجار است كه با جلد لاكی و تذهيب ويژه اين دوره طراحی شده است. مجموعه‌ای از دست‌خط‌ علما و دانشمندان مختلف مانند [[ملاصدرا]]، [[ميرزای قمی]]، بزرگانی مانند [[ميرزا ابوالقاسم راز شيرازی]]، [[فضل‌الله خاوری]] و... نيز در اين كتابخانه نگهداری می‌شود.
 
 
 
 
 
== منبع ==
 
* همایونفرخ، رکن‌الدین. «تاریخچه کتاب و کتابخانه در ایران». دوره ۴-۷، ش۷۴ و ۷۵ (آذر و دی۴۷): ص۵۵-۶۳.
{{جاذبه‌های گردشگری شیراز}}
 
 
 
 
 
 
{{شیراز-خرد}}
{{جاذبه‌های گردشگری شیراز}}
 
[[رده:خانقاه]]