تفاوت میان نسخه‌های «برداشت فشار»

===برداشت فشار بر سطح===
برداشت فشار بر سطح عملیست که معمولاً غواصان اشباع پس از بازگشت بر سطح و در اتاقهای فشار با فشار گزاری مجدد و کاهش تدریجی آن انجام میدهند.در غواصیهای تفریحی و بااستفاده از جدولهای غواصی امروزی به دلیل نرسیدن میزان نیتروژن محلول در خون غواص به حد اشباع نیاز به برداشت فشار بر سطح نمیباشد.
 
===تراکم زدائی درمانی===
 
 
 
==== اکسیژن درمانی پرفشار====
[[File:USN Treatment Table 6.png|thumb|400px|US Navy Treatment Table 6]]
 
 
====تراکم زدائی در آب====
 
==تجهیزات تراکم زدائی==