تفاوت میان نسخه‌های «آتشفشان سان کریستوبال»

صفحه‌ای جدید حاوی «{{ دادان کوه | نام = سان کریستوبال | نام دیگر = ال ویخو {{سخ}} چیچیگال...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «{{ دادان کوه | نام = سان کریستوبال | نام دیگر = ال ویخو {{سخ}} چیچیگال...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)
۱۱٬۲۳۰

ویرایش