تفاوت میان نسخه‌های «متروی اهواز»

←‏فازهای بهره برداری خط 1: اصلاح ارقام، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح نویسه‌های عربی
(←‏فازهای بهره برداری خط 1: اصلاح ارقام، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح نویسه‌های عربی)
١- زرگان ٢- پایانه ٣- خرم نوش ٤- اقبال ٥- فرودگاه ٦- زیتون ٧-شهید بندر ٨- شرکت نفت ٩- دروازه ١٠- مرکز فرهنگی ١١-هفتم تیر ١٢- امام خمینی ١٣- نادری ١٤- ساعت ١٥- پارک ١٦- دانشگاه ١٧-خوابگاه دانشگاه ١٨- آب وبرق ١٩- سه راه فروردین ٢٠- کارگر ٢١-کودک ٢٢- پردیس ٢٣- پل ششم ٢٤-بقایی
 
===فازهای بهره برداری خط 1۱===
خط 1۱ قطار شهری اهواز هم اکنون در 4۴ فاز در حال اجرا میباشدمی‌باشد که به ترتیب موردبهره برداری قرار خواهند گرفت. بر همین اساس فازهای بهره برداری عبارتند از :
* فاز 1۱ - حدفاصل ایستگاه فرودگاه تا ایستگاه هفتم تیر
* فاز 2۲ - حدفاصل ایستگاه هفتم تیر تا دانشگاه
* فاز 3۳ - حدفاصل ایستگاه دانشگاه تا بقایی
* فاز 4۴ - حدفاصل ایستگاه زرگان تا فرودگاه
 
== خط ۲ ==