تفاوت میان نسخه‌های «مونوآمین اکسیداز»

بدون خلاصه ویرایش
[[مونوآمین اکسیداز]]ها گروهی از [[آنزیم|آنزیمیآنزیمها]] کهدر انتقال‌دهنده‌هایجدار عصبیمیتوکندری هستند که مونوامینهایی مانند [[سروتونین]]، [[اپینفرین]]، [[دوپامین]] ، [[تیرامین]] و مونوآمین‌های دیگر را اکسید میکنند. [[مونوآمین اکسیداز]]ها در [[مغز]] میانجیهای عصبی مونوامین را تخریب می‌کند.می‌کند، از آن‌جایی که کاهش سطح این مواد یکی از عوامل افسردگی شمرده می‌شود، افزایش عملکرد آن‌ها به کنترل افسردگی و برخی مشکلات روانی دیگر می‌انجامد.
== مهارکننده‌های مونوآمین اکسیداز ==