سیگنال گسسته: تفاوت میان نسخه‌ها

===تحلیل سیگنال نمونه‌برداری شده در حوزه زمان و فرکانس===
[[تصویر:WIT DTS.PNG|thumb|400px|تبدیل سیگنال پیوسته به سیگنال گسسته]]
[[تصویر:Discretization.PNG|thumb|800px|تبدیل سیگنال پیوسته به سیگنال گسسته]]
‫می‌توان گسسته‌سازی یک سیگنال پیوسته را بطور ذهنی به دو مرحله تقسیم کرد:
#تبدیل سیگنال پیوسته به یک سیگنال پیوسته ولی نمونه برداری شده
#گسسته‌سازی سیگنال نمونه‌برداری شده.
‫در شکل، سیگنال در مراحل مختلف نمایش داده شده است. ابتدا سیگنالی پیوسته <math> x_c(t) </math> که ورودی سیستم است نمایش داده شده است. سپس این سیگنال در سیگنال که به<math>s(t)</math> صورت زیر تعریف می‌شود ضرب می‌شود.سیگنال حاصل سیگنالی<math>s(t)</math> استبه پیوسته،صورت ولیزیر نمونه‌برداریتعریف شده.می‌شود:
 
<math>s(t)=\delta(t-nT)</math>
 
‫که T پریود نمونه‌برداری و n عددی طبیعی است. حاصل <math>x_s(t)</math> سیگنالی است پیوسته، ولی نمونه‌برداری شده.
[[تصویر:Discretization.PNG|thumb|800px|تبدیل سیگنال پیوسته به سیگنال گسسته]]
 
==‫پیوند به بیرون==