تفاوت میان نسخه‌های «ضدسرمایه‌داری»

آنها ذات سرمایه داری را باعث کاهش رابطه دوستانه انسان ها با یکدیگر و با جهان طبیعت میدانند. آنها سرمایه داری را به عنوان یک ساخت و ساز پدرسالارانه می دانند که بر اساس استعمار زنان، استعمار طبیعت و استعمار مردم دیگر شکل گرفته است.
== فاشیسم ==
فاشیسم در مورد سرمایه داری مواضع مختلط دارد. در عین حال که از حقوق مالکیت خصوصی و [[حکومت محوری]] و [[کورپوراتیسم]] حمایت میکند، ولی موضعی خصمانه نسبت به مفاهیم [[لسه فر|لسه فر سرمایه‌داری]] {{به فرانسوی|Laissez-faire}} سرمایه داری،، [[بازار آزاد|سیستم بازار آزاد]]، [[تجارت آزاد]]، [[فردگرایی اقتصادی]]، فرهنگ [[مصرف‌گرایی]]، و فرهنگ [[بورژوازی|بورژوا]]یی استدارد. فاشیسم نیز همانند مارکسیسم، معتقد است که تضاد طبقاتی، حفظ یک ویژگی ذاتی در جوامع سرمایه داری است. به همین دلیل به دنبال آن است که فاصله طبقاتی را توسط دولت جبران کند.
 
== اقتصادهای مشارکتی و مبتنی بر دموکراسی ==
=== اقتصاد مشارکتی ===