آدولف هاینریش فون آرنیم-بویتسنبورگ - زبان‌های دیگر