ابتدا کوتاه‌ترین مسیر را انتخاب کردن - زبان‌های دیگر