باز کردن منو اصلی

صف (نوع داده انتزاعی) - زبان‌های دیگر