فرودگاه صحرایی باتلاوا-دونیا پندوها - زبان‌های دیگر