قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان - زبان‌های دیگر