وفادارترین اپوزیسیون علیاحضرت (بریتانیا) - زبان‌های دیگر