ویکی‌پدیا:اشتباه‌یاب/فهرست

لطفاً قبل از ویرایش در این صفحه به نکات زیر توجه کنید:

نکتهٔ ۱: فاصلهٔ ابتدای هر خط را حذف نکنید.
نکتهٔ ۲: فقط طبق اسلوبِ غلط||درست کلمات موردنظر را به این فهرست بیفزایید.
نکتهٔ ۳: هرگز از ابرابزار یا ابزارهای ویرایشی در این صفحه استفاده نکنید، زیرا این ابزارها بعضی از اشتباهات را که عمداً آورده شده‌اند درست می‌کنند.
نکتهٔ ۴: غلط‌های مرسوم و برپایهٔ دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی را در این فهرست وارد کنید.
نکتهٔ ۵: به بخش‌بندی برپایهٔ غلط املایی و غلط گرته‌برداری و اسم خاص توجه کنید و هر کدام را در زیر بخش حرف اولش بنویسید.
نکتهٔ ۶: بخش‌بندی برپایهٔ کلمهٔ درست انجام می‌شود؛ مثلاً در غمری||قمری، چون «قمری» درست است، باید زیر بخش «ق» قرار گیرد. همچنین، سعی کنید ترتیب الفبایی اعضای یک بخش را رعایت کنید.
نکتهٔ ۷: این ابزار از روی تول‌لبز بنیاد اجرا می‌شود و برای به‌روزرسانیِ ابزار، بعد از تغییر در فهرست زیر دکمهٔ به‌روزرسانی را بزنید.
نکتهٔ ۸: این ابزار در فضاهای نام مقاله، ویکی‌پدیا، راهنما کار می‌کند و اشتباهات آنجا را نشان می‌دهد.
نکتهٔ ۹: لطفاً مواردی را که فقط اشاره به همزه‌گذاری یا تنوین‌گذاری دارند در این فهرست قرار ندهید، زیرا: ۱) برای کاربران عادی نوشتن این نویسه‌ها دشوار است؛ ۲) در اکثر مقاله‌ها رعایت نشده‌اند؛ در نتیجه، تقریباً همهٔ مقاله‌ها قرمز می‌شوند! مثلاً مساله||مسأله را به مجموعه نیفزایید.
نکتهٔ ۱۰: فقط کاربران تأییدشده می‌توانند این فهرست را ویرایش کنند.
نکتهٔ ۱۱: در بخش القاب، لطفاً علامت * را از ابتدای خط حذف نکنید.
نکتهٔ ۱۲: برای فهرست سفید یا کلماتی که درست هستند و عدم نمایش آنها در ابزار، می‌توانید آنها را به ویکی‌پدیا:اشتباه‌یاب/فهرست موارد درست بیفزایید.
نکتهٔ ۱۳: اشتباه تایپی را به ابزار نیافزایید مگر آنکه اشتباه مذکور بسیار متداول باشد. مانند «ییشتر > بیشتر»
نکتهٔ ۱۴: حالت‌های بودن یا نبودن فاصلهٔ مجازی برای یک واژه را به ابزار نیافزایید. مانند «بیش‌تر > بیشتر» را به اینجا اضافه نکنید.

غلط املایی

آ

آروق||آروغ
آزمایشات||آزمایش‌ها
آزوقه||آذوقه
آگست||اوت
آگوست||اوت
آنرا|آن را
اثار||آثار
اشکار||آشکار
اشکارا||آشکارا
اقای||آقای
انها||آنها
اماج|آماج
عاماج|آماج

ا

اتلاق||اطلاق
احتراض||احتراز
اختاپوث||اختاپوس
اخطراع||اختراع
ارتقاع||ارتقاء
ازدهام||ازدحام
ازعان||اذعان
اشگ||اشک
اصطرلاب||اسطرلاب
اصلوب||اسلوب
اضهار||اظهار
اطاق||اتاق
اطراق||اتراق
اطو||اتو
اظافه||اضافه
اظافی||اضافی
اظطراب||اضطراب
اعطلا||اعتلا
اعلاء||اعلا
التفاط||التفات
امپراطور||امپراتور
امپراطوری||امپراتوری
امتهان||امتحان
انبسات||انبساط
انتخاباتات||انتخابات‌ها
انتخواب||انتخاب
اندیشه ورزی||اندیشه‌ورزی
انضجار||انزجار
انظباط||انضباط
انظمام||انضمام
اورکاینی||اوکراینی
اوکرایین||اوکراین
اهراز||احراز
ایده‌آل||ایدئال
ایده‌آلیست||ایدئالیست
ایده‌آلیستی||ایدئالیستی
ایده‌آلیسم||ایدئالیسم
علم‌شنگه||الم‌شنگه
عماق||اعماق
اختلاص||اختلاس
امها||امحا
اراعه||ارائه
استنبات||استنباط
اسطنباط||استنباط
اسطنبات||استنباط
اپوزوسیون||اپوزیسیون
اضهارات||اظهارات

ب

باباقوری||باباغوری
بارگزار||بارگذار
باطلاق||باتلاق
بتون||بتن
بجای||به‌جای
بحال||به حال
بحبوهه||بحبوحه
بخوبی||به‌خوبی
بخصوص||به‌خصوص
بدرستی||به‌درستی
بدست||به‌دست
بدقت||به‌دقت
برحه||برهه
برخواست||برخاست
برخواستن||برخاستن
برده گی||بردگی
برده‌گی||بردگی
برسی||بررسی
برعلیه||علیه
برگذار||برگزار
برّسی||بررسی
بزار||بذار
بسادگی||به‌سادگی
بسر||به‌سر
بشکل||به‌شکل
بشکلی||به‌شکلی
بصورت||به‌صورت
بصورتی||به‌صورتی
بطور||به‌طور
بطورکلی||به‌طورکلی
بطوری||به‌طوری
بعنوان||به‌عنوان
بکارگیری||به‌کارگیری
بکلی||به‌کلی
بلاخره||بالاخره
بلقور||بلغور
بندرت||به‌ندرت
بنیانگزار||بنیانگذار
بنیان‌گزار||بنیان‌گذار
بوجود||به‌وجود
بوضوح||به‌وضوح
بویژه||به‌ویژه
بهبوحه||بحبوحه
بهبوهه||بحبوحه
بهرحال||به‌هرحال
بهیچ||به‌هیچ
بهیچ‌وجه||به‌هیچ‌وجه
بی مهابا||بی‌محابا
بی‌مهابا||بی‌محابا

پ

پاتوغ||پاتوق
پاناروما||پانوراما
پایتن||پایتون
پایه‌گزار|| پایه‌گذار
پایه‌گزاری|| پایه‌گذاری
پزشگ||پزشک
پزشگان||پزشکان
پزشگی||پزشکی
پنچ||پنج
پنچم||پنجم
پنچمین||پنجمین
پیشنهادات||پیشنهادها
پاراالمپیک|پارالمپیک
پهباد||پهپاد

ت

تآتر||تئاتر
تاتر||تئاتر
تاثر||تأثر
تائید||تأیید
تأئید||تأیید
تأئیدی||تأییدی
تا کنون||تاکنون
تبئات||تبعات
تخاص||تقاص
ترجیه||ترجیح
ترجیها||ترجیحاً
تضاهر||تظاهر
تلفنا||تلفنی
تلفناً||تلفنی
تلفون||تلفن
تلفونی||تلفنی
تلمبار||تلنبار
تلوزیون||تلویزیون
تلوزیونی||تلویزیونی
تمأنینه||طمأنینه
تمانینه||طمأنینه
تنفیض||تنفیذ
توجیح||توجیه
توصعه||توسعه
توسوت||توسط
توضیع||توزیع
توطعه||توطئه
تولّا||تولّی
تولّای||تولّی
تهئیه||تهیه
تهداد||تعداد
تهرون||تهران
تهییه||تهیه
تیاتر||تئاتر
طنبور||تنبور
تغزیه||تغذیه
ترقیب||ترغیب

ث

ثقور||ثغور

ج

جائی||جایی
جائیکه||جایی که
جرات||جرئت
جرعت||جرئت
جزام||جذام
جزب||جذب
جزیی||جزئی
جزییات||جزئیات
جستوجو||جستجو

ح

حاظر||حاضر
حدالامکان||حتی‌الامکان
حظرات||حضرات
حظرت||حضرت
حظور||حضور
هاوی||حاوی
حجوم||هجوم
حدالمقدور||حتی‌المقدور
حجگذار||حج‌گزار
حج‌گذار||حج‌گزار
حج‌گذاران||حج‌گزاران
حجگذاردن||حج‌گزاردن
حدود و ثقور||حدود و ثغور
حدود و صقور||حدود و ثغور
حدود و صغور||حدود و ثغور
حدود و سقور||حدود و ثغور
حدود و سغور||حدود و ثغور
حاشیح|حاشیه
هاشیه|حاشیه
هاشیح|حاشیه
حواشیه|حواشی
حواشیح|حواشی
هواشی|حواشی
هواشیه|حواشی
هواشیح|حواشی

خ

خابیدن||خوابیدن
خاستار||خواستار
خاستگار||خواستگار
خانند||خوانند
خانواده گی||خانوادگی
خبرگذاری||خبرگزاری
خدمتگذار||خدمتگزار
خدمتگذاری||خدمتگزاری
خراجگذار||خراجگزار
خردن||خوردن
خرشید||خورشید
خلصه||خلسه
خاربار||خواربار
خاروبار||خواربار
خار و بار||خواربار
خواروبار||خواربار
خوار و بار||خواربار
خوارکی||خوراکی
خوارک||خوراک
خواروبارفروشی||خواربارفروشی
خوار و بار فروشی||خواربارفروشی
خواستگاه||خاستگاه
خوانوادگی||خانوادگی
خوانواده||خانواده
خوبیت||خوبی

د

داوطلبین||داوطلبان
درب||در
دستورات||دستورها
دمبه||دنبه
دوکتور||دکتر
دومیدانی||دو و میدانی
دیده‌گان||دیدگان

ذ

ذوذنقه||ذوزنقه
زوذنقه||ذوزنقه
زوزنقه||ذوزنقه

ر

راجب||راجع به
راهت||راحت
راهتی||راحتی
رشگ||رشک
رطیل||رتیل
رطیلا||رتیل
رطیلاء||رتیل
رووسا||رؤسا
رقبت|رغبت

ز

ذغال||زغال
ذغال‌سنگ||زغال‌سنگ
ذغال سنگ||زغال‌سنگ
ذکام||زکام
زادوبوم||زادبوم
زرشگ||زرشک
زغال سنگ||زغال‌سنگ
زمینساخت||زمین‌ساخت
زنده‌گی||زندگی
زیمباوه||زیمبابوه
ضمینه||زمینه

ژ

جولای||ژوئیه

س

سئوال||سؤال
ساتع||ساطع
سپاسگذار||سپاسگزار
سرلشگر||سرلشکر
سرکرده‌گی||سرکردگی
سرکرده گی||سرکردگی
سفارشات||سفارش‌ها
سوآل||سؤال
سوال||سؤال
سوماً||سوم
سیاستگزار||سیاستگذار
سوس||سس
سورمه‌ای||سرمه‌ای
سورمه||سرمه

ش

شاعبه||شائبه
شاقول||شاغول
شانزده‌امین||شانزدهمین
شئ||شیء
شیش||شش
شیئ||شیء

ص

صحفه||صفحه
سبقه||صبغه
صیغل||صیقل

ض

ظبط||ضبط
زخامت||ضخامت
ذخامت||ضخامت
زخیم||ضخیم
ذخیم||ضخیم
ضرب‌العجل||ضرب‌الاجل

ط

ترفدار||طرفدار
ترفداران||طرفداران

ع

اجالتا||عجالتاً
اجالتاً||عجالتاً
علارغم||علی‌رغم
علارقم||علی‌رغم
علی‌رقم||علی‌رغم
علیرقم||علی‌رغم
علی اللخصوص||علی‌الخصوص
اللخصوص||علی‌الخصوص
عناوین||عنوان‌ها

غ

قائله||غائله
غلطان||غلتان
غلطاندن||غلتاندن
غلطک||غلتک
غلطنده||غلتنده
غلطیدن||غلتیدن
غلطیده||غلتیده
قل‌و‌زنجیر||غل‌و‌زنجیر
قریزه||غریزه
قریضه||غریزه
غریضه||غریزه
قریذه||غریزه
غریذه||غریزه

ف

فارق‌التحصیل||فارغ‌التحصیل
فاظل||فاضل
فداراسیون||فدراسیون
فدارسیون||فدراسیون
فرمایشات||فرمایش‌ها
فظیلت||فضیلت
فمنیزم||فمینیزم
فمنیست||فمینیست
فمنیستی||فمینیستی
فمنیسم||فمینیسم
فن‌آوری||فناوری
فورم||فرم
فوق الذکر||یادشده
فوق‌الذکر||یادشده
فیبرشی||فیپرشی

ق

غورباغه||قورباغه
غورباقه||قورباغه
قورباقه||قورباغه
قلف||قفل
قوائد||قواعد
قانون‌گزار||قانون‌گذار
قائده||قاعده
قرنتینه||قرنطینه
غرنتینه||قرنطینه
غرنطینه||قرنطینه
قدقن||قدغن

ک

کیلید||کلید
کپن||کوپن

گ

گذارش||گزارش
گزارشات||گزارش‌ها
گاها||گاهی
گاهاً||گاهی

ل

لاندا||لامبدا
لجیستیک||لجستیک
لوجستیک||لجستیک
لحاض||لحاظ
لحضه||لحظه
لزا||لذا
لضا||لذا
لظا||لذا
لشگر||لشکر
لشگری||لشکری
لقو||لغو
لغب||لقب
لحجه||لهجه
لایت نوول||لایت ناول
لپ تاب||لپ‌تاپ
لپ‌تاب||لپ‌تاپ
لپ کلام||لب‌کلام
لپ‌کلام||لب‌کلام

م

مارچ||مارس
ماه می||ماه مه
ماینکرافت||ماینکرفت
ماین کرافت||ماینکرفت
ماینی کرفت||ماینکرفت
متاسفانه||متأسفانه
متاصفانه||متأسفانه
متسفانه||متأسفانه
متعسفانه||متأسفانه
متعصفانه||متأسفانه
متغییر||متغیر
متنابه||معتنابه
متنابهی||معتنابهی
محصوب||محسوب
محیا||مهیا
مدرنیزم||مدرنیسم
مذبور||مزبور
مذنه||مظنه
مرحم||مرهم
مرهمت||مرحمت
مزاهم||مزاحم
مزاهمت||مزاحمت
مزحک||مضحک
مزمت||مذمت
مسأله||مسئله
مسؤل||مسئول 
مضمت||مذمت
مضنه||مظنه
مضنون||مظنون
مضنونان||مظنونان
مضنونین||مظنونین
مطلقاٌ||مطلقاً
مطمعن||مطمئن
مظطرب||مضطرب
مغوله||مقوله
مغیاس||مقیاس
ملاحضات||ملاحظات
ملاحضه||ملاحظه
ملاحضهای||ملاحظه‌ای
ملاحضه‌ای||ملاحظه‌ای
ملیارد||میلیارد
ملیون||میلیون
منصوب به||منسوب به
موتاد||معتاد
موثر||مؤثر
موجح||موجه
موسیقیایی||موسیقایی
مؤفق||موفق
موقیت||موقعیت
می سال||مه سال
میسیسیپی||می‌سی‌سی‌پی
مستحظر||مستحضر
مقلطه||مغلطه
مقلته||مغلطه
مغلته||مغلطه
محظر||محضر
مهظر||محضر
محزر||محضر
مهره داران||مهره‌داران
مهزر||محضر
میلیون ایران||ملیون ایران
موافقین||موافقان
مخالفین||مخالفان
مورخین||مورخان
معلمین||معلمان
مترجمین||مترجمان
مسئولین||مسئولان
متکلمین||متکلمان
مرفح||مرفه
مکاتب||مکتب‌ها

ن

ناخوداگاه||ناخودآگاه
نغض||نقض
نفوز||نفوذ
نقاحت||نقاهت
نوول||ناول

و

وحله||وهله
ویژ‌ه‌گی||ویژگی
ویرایشات||ویرایش‌ها
واشینگتون||واشینگتن
واشنگتن||واشینگتن
واشنگتون||واشینگتن

ه

حراس||هراس
همانکه||همان‌که
هم‌چنان||همچنان
همچنانکه||همچنان‌که
هم‌چنانکه||همچنان‌که
هم‌چنین||همچنین
هم‌چون||همچون
حیضه||هیضه
هولدینگ||هلدینگ
هئیت||هیئت
هیات||هیئت
هیچکدام||هیچ‌کدام
هیچکس||هیچ‌کس
هیچگونه||هیچ‌گونه
هیچوقت||هیچ‌وقت
هیچیک||هیچ‌یک

ی

یوگوسلاوی||یوگسلاوی
یخه||یقه

گرته‌برداری اشتباه

ا

اعلم‌تر||داناتر
افضل‌تر||بهتر

آ

آزمایشات||آزمایش‌ها

ب

بازرسین||بازرسان
بدیت||بدی
برعلیه||علیه
برله||له
بلادرنگ||بی‌درنگ

پ

پاکات||پاکت‌ها
پیشنهادات||پیشنهادها

ت

تأثیرگذار||اثرگذار
تأثیرگذاری||اثرگذاری
تأثیر گذاشتن||اثر گذاشتن
تاثیرگذار||اثرگذار
تاثیرگذاری||اثرگذاری
تاثیر گذاشتن||اثر گذاشتن
تساحب||تصاحب
تلفناً||تلفنی
تلفنا||تلفنی
تلگرافاً||تلگرافی
تلگرافا||تلگرافی

ج

جاناً||جانی

چ

چهارماً||چهارم
چهارما||چهارم

ح

حدالامکان||حتی‌الامکان
حدالمقدور||حتی‌المقدور

خ

خوبیت||خوبی

د

داوطلبین||داوطلبان
دوماً||دوم
دوئیت||دوگانگی

ر

رهبریت||رهبری
راجب||راجع‌به

ز

زباناً||زبانی
زبانا||زبانی

س

سفارشاً||سفارشی
سفارشا||سفارشی
سفارشات||سفارش‌ها

ف

فرمایشات||فرمایش‌ها

ک

کوهستانات||کوهستان‌ها

گ

گاهاً||گاهی
گاها||گاهی
گرایشات||گرایش‌ها
گزارشات||گزارش‌ها
گاهی اوقات||گاهی

ل

خواهشا||لطفاً
خواهشاً||لطفاً

م

مربوطه||مربوط
مکاتب||مکتب‌ها
منیٔت||منی
منیت||منی

ن

ناچاراً||به‌ناچار
ناچارا||به‌ناچار
نمایشات||نمایش‌ها

و

واگیردار||واگیر
ویرایشات||ویرایش‌ها

نام‌های خاص

آ

آندره‌آ||آندرئا
آندره‌آس||آندرئاس

ا

افسنطین||افسنتین
ابولحسن||ابوالحسن
ابولفضل||ابوالفضل
ایکس‌باکس||اکس‌باکس
ایکس باکس||اکس‌باکس

د

س

سویس||سوئیس

ه

هلی کوپتر||هلیکوپتر
هلی‌کوپتر||هلیکوپتر

ک

کپرنیک||کوپرنیک
کوره‌آ||کورئا
کهکیلویه||کهگیلویه

م

محی‌الدین||محیی‌الدین
میسم||میثم
میصم||میثم

جمع‌های کم‌کاربرد

اغلاط||غلط‌ها
بساتین||بوستان‌ها
پروانه‌جات||پروانه‌ها
جواسیس||جاسوس‌ها
مراسیم||مراسم‌ها
مکاتیب||مکتوبات
دساتیر||دستورات
میادین||میدان‌ها

القاب غیرمجاز

# موارد ذکرشده در این بخش باید با * شروع شوند. لطفاً آنها را حذف نکنید.
#در این بخش القابی که فاصله در میان عبارت نیست فهرست شده‌اند
 • \(رض\)||القاب‌ممنوع
 • \(ره\)||القاب‌ممنوع
 • \(س\)||القاب‌ممنوع
 • \(ص\)||القاب‌ممنوع
 • \(ع\)||القاب‌ممنوع
 • \(عج\)||القاب‌ممنوع
 • \(قس\)||القاب‌ممنوع
 • آزادهٔ? سرا?فراز||القاب‌ممنوع
 • آية الله||القاب‌ممنوع
 • آية‌الله||القاب‌ممنوع
 • آیت الله||القاب‌ممنوع
 • آیت‌الله||القاب‌ممنوع
 • ابا ?عبد ?الله||القاب‌ممنوع
 • اسقف محترم||القاب‌ممنوع
 • اظهار داشتند||القاب‌ممنوع
 • اعلی‌ حضرت||القاب‌ممنوع
 • اعلی‌حضرت||القاب‌ممنوع
 • امام||القاب‌ممنوع
 • به درک واسط شد||القاب‌ممنوع
 • به درک واصل شد||القاب‌ممنوع
 • به هلاکت رسید||القاب‌ممنوع
 • پروفسور||القاب‌ممنوع
 • پوهنمل||القاب‌ممنوع
 • پوهنوال||القاب‌ممنوع
 • پوهنیار||القاب‌ممنوع
 • پوهیالی||القاب‌ممنوع
 • پوهندوی||القاب‌ممنوع
 • پیشکسوت||القاب‌ممنوع
 • پیشکسوتان||القاب‌ممنوع
 • ثقة الاسلام||القاب‌ممنوع
 • ثقةالاسلام||القاب‌ممنوع
 • جناب آقای?||القاب‌ممنوع
 • جهان ?خوار||القاب‌ممنوع
 • حاج||القاب‌ممنوع
 • حاجی||القاب‌ممنوع
 • حجت الاسلام||القاب‌ممنوع
 • حجت‌الاسلام||القاب‌ممنوع
 • حضرات||القاب‌ممنوع
 • حضرت آقا||القاب‌ممنوع
 • حضرت||القاب‌ممنوع
 • خادم خادمان||القاب‌ممنوع
 • خدا ?بیامرز||القاب‌ممنوع
 • دار فانی را بدرود گفت||القاب‌ممنوع
 • دام ?ظله||القاب‌ممنوع
 • دام برکات||القاب‌ممنوع
 • دامت افاضاته||القاب‌ممنوع
 • دامت برکاته||القاب‌ممنوع
 • دامت کراماته||القاب‌ممنوع
 • دامت‌افاضاته||القاب‌ممنوع
 • دامت‌برکاته||القاب‌ممنوع
 • دامت‌کراماته||القاب‌ممنوع
 • دام‌ظله||القاب‌ممنوع
 • دکتر||القاب‌ممنوع
 • رحمت الله علیه||القاب‌ممنوع
 • رحمت‌الله علیه||القاب‌ممنوع
 • روحی فداه?||القاب‌ممنوع
 • روحی‌فداه?||القاب‌ممنوع
 • روح‌الفدا||القاب‌ممنوع
 • رضی الله عنه||القاب‌ممنوع
 • رضی‌الله‌عنه||القاب‌ممنوع
 • رضی‌الله عنه||القاب‌ممنوع
 • کرم الله وجهه||القاب ممنوع
 • کرم‌الله‌وجهه||القاب ممنوع
 • زنده یاد||القاب‌ممنوع
 • زنده‌یاد||القاب‌ممنوع
 • سالار ?شهیدان||القاب‌ممنوع
 • سرکار خانم||القاب‌ممنوع
 • سلام الله علیها?||القاب‌ممنوع
 • سلام‌الله‌علیها?||القاب‌ممنوع
 • سَقط||القاب‌ممنوع
 • شادروان||القاب‌ممنوع
 • روان شاد||القاب ممنوع
 • روانشاد||القاب ممنوع
 • شاهنشاه||القاب‌ممنوع
 • شهادت رسید||القاب‌ممنوع
 • شهادت می‌رسد||القاب‌ممنوع
 • شهادت می‌رسید||القاب‌ممنوع
 • شهادت نائل||القاب‌ممنوع
 • شهادت نایل||القاب‌ممنوع
 • شهید شد||القاب‌ممنوع
 • شهید شدند||القاب‌ممنوع
 • شهید گشت||القاب‌ممنوع
 • شیخ||القاب‌ممنوع
 • صلوات الله||القاب‌ممنوع
 • صلوات‌الله||القاب‌ممنوع
 • صلی الله||القاب‌ممنوع
 • صلی‌الله||القاب‌ممنوع
 • عالم وارسته||القاب‌ممنوع
 • عرض کنم||القاب‌ممنوع
 • علیا حضرت||القاب‌ممنوع
 • علیاحضرت||القاب‌ممنوع
 • علیها سلام||القاب‌ممنوع
 • علیهم? السلام||القاب‌ممنوع
 • علیهم‌السلام||القاب‌ممنوع
 • علیه‌السلام||القاب‌ممنوع
 • فرمودند||القاب‌ممنوع
 • قدس سره شریف||القاب‌ممنوع
 • قدس‌سره‌شریف||القاب‌ممنوع
 • لعنة الله||القاب‌ممنوع
 • لعنة‌الله||القاب‌ممنوع
 • لعنت الله||القاب‌ممنوع
 • لعنت‌الله علیه||القاب‌ممنوع
 • لعنت‌الله||القاب‌ممنوع
 • لعنه‌الله||القاب‌ممنوع
 • مد ظله||القاب‌ممنوع
 • مدظله||القاب‌ممنوع
 • مرحوم||القاب‌ممنوع
 • مرقد مطهر||القاب‌ممنوع
 • علیه ما علیه||القاب‌ممنوع
 • مستکبر||القاب‌ممنوع
 • مقام معظم||القاب‌ممنوع
 • مقام معظّم||القاب‌ممنوع
 • ملعون||القاب‌ممنوع
 • مهد علم||القاب‌ممنوع
 • والاحضرت||القاب‌ممنوع
 • والامقام||القاب‌ممنوع

واژگان با املای متفاوت و معنای متفاوت

# موارد ذکرشده در این بخش باید با :@ شروع شوند. لطفاً آنها را حذف نکنید.
#در این بخش فقط واژگانی که هر دو شکل درست است و معانی متفاوتی دارند را ذکر کنید تا ابزار بر اساس شرح به کاربر اجازهٔ انتخاب واژه درست را بدهد.
# :@املای۱ ||معنی املای۱ ||املای۲||معنی املای۲
@تهدید||ترساندن؛ بیم دادن؛ بیم عقوبت دادن.||تحدید||حد‌و‌اندازه قرار دادن؛ حد‌واندازه معیّن کردن برای چیزی