ویکی‌پدیا:بایدها و نبایدهای ابهام‌زداییصفحه‌های ابهام‌زدایی نوشتار نیستند، بلکه ما را به نوشتار مورد نظر می‌رسانند.
کاربران به دنبال نوشتار مشخصی می‌گردند. پس هنگام ویرایش صفحه‌های ابهام‌زدایی:
بایدها:
Green check.png صفحه را بخش‌بندی کنید و موارد دیگر را در آخر بیاورید.
Green check.png پیوند صفحهٔ هدف را در ابتدای هر سطر قرار دهید.
Green check.png توضیحات کوتاه باشند.
Green check.png از فهرست گلوله‌ای (*، **، ...) استفاده کنید.
Green check.png برای توضیحات از عبارت استفاده کنید، نه از جملهٔ کامل.
Green check.png در صورت نیاز به {{ویکی‌واژه}} ارجاع دهید.
Green check.png موضوع اصلی را (در صورت وجود) در ابتدای صفحه بیاورید.
Green check.png پیوندها به این صفحه را به صفحهٔ هدف مناسب پیوند دهید.
Green check.png این رهنمود و شیوه‌نامه را به طور کامل بخوانید.
نبایدها:
Red x.svg در هر سطر بیش از یک پیوند آبی قرار ندهید.
Red x.svg هیچ سطری را بدون پیوند آبی نگذارید.
Red x.svg پیوند قرمز را در صورتی که در صفحه‌ای غیر از ابهام‌زدایی استفاده نشده قرار ندهید.
Red x.svg تمام نوشتارهای حاوی عنوان صفحهٔ ابهام‌زدایی را فهرست نکنید.
Red x.svg تعاریف واژه‌نامه‌ای ارایه نکنید.
Red x.svg از منبع یا پیوند خارجی استفاده نکنید.
Red x.svg توضیح مبهم یا با جزئیات زاید ارایه نکنید.
Red x.svg در پایان سطر نقطه نگذارید.
Red x.svg نام‌پوشی نکنید و عنوان صفحه‌های هدف را تغییر ندهید.


جستارهای وابستهویرایش