ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیانویسان درگذشته

این صفحه برای گرامی‌داشت یاد ویکی‌پدیانویسانی که درگذشته‌اند به وجود آمده‌است. افرادی در این فهرست قرار می‌گیرند که دارای صدها ویرایش مفید باشند یا تلاش‌های بزرگی مرتبط با ویکی‌پدیا انجام داده‌باشند. برای راهنمای ویکی‌پدیانویسانِ درگذشته لطفاً اینجا را نگاه کنید.

در این صفحه مطلبی را بدون مدرک مستدل وارد نکنید.

جستارهای وابستهویرایش