ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیا در هشت واژه

ویکی‌پدیا گردآوری بی‌طرفانه و غیرجانبدارانهٔ واقعیت‌های درخور توجه و اثبات‌شدنی است.

این جمله بدان معنی است که:

بی‌طرفانه
ویکی‌پدیا جایگاه قضاوت و هواداریِ تفکری خاص و دیدگاه ویژه‌ای نیست. این وبگاه محلی برای تعیین درستی یا نادرستی رویدادها نیست. در ویکی‌پدیا، در میان نظرات مختلف و بعضاً متفاوت (ویکی‌پدیا:عینیت)، این بی‌طرفی است که محور کار است؛ بی‌طرفی‌ای که از جانبداری و افراط و تفریط به‌دور است. مطالب ویکی‌پدیا بر مبنای استنتاج منصفانه و بیطرفانه و از منابع قابل اطمینان و اتّکاپذیر گردآوری می‌شود، متونی که باید از هر گونه داوری شخصی پاک باشد.

گردآوری
ویکی‌پدیا دانشنامه‌ای است که از مجموعه نوشتارهایی با شیوهٔ ویژه تشکیل یافته‌است. در این وبگاه روندی موجود است که نوشتارها را به سمت کامل‌شدن پیش می‌بَرَد.

اثبات‌پذیری
اطلاعات بایستی حقیقی و اثبات‌پذیر از سوی دیگران باشد. این امر با ارجاع به منابعِ قابل اطمینان تحقق می‌یابد.

ایجاد
ویکی‌پدیا جای تحقیق دست‌اول نیست. ویکی‌پدیا یک منبع اولیه نیست و یک منبع دست سوم است.

جستارهای وابسته ویرایش

ویکی‌پدیا:زندگی‌نامه زندگان

ویکی‌پدیا:ما برای ساختن دانشنامه اینجا هستیم

ویکی‌پدیا:پنج بنیاد

ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیا چه چیزی نیست