ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه ادبیات ترکی/ایجاد/۱/۲

۵۱-۷۵ویرایش

ردیف نام منابع میان‌ویکی
۵۱
 • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 286.
 • Köçərli, Firidun Bəy (2005). Azərbaycan Ədəbiyyatı (به ترکی آذربایجانی). Vol. 2. Bakı: Avrasiya Press. p. 169.
 • قولی‌یئف, ولایت (1381). تاریخده ایزقوْیان آذربایجانلیلار (به South Azerbaijani). Translated by امیر عقیقی بخشایشی. قم: بخشایش نشریاتی. p. ۱۰۵.
 • ۵۲
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 291.
  • Köçərli, Firidun Bəy (2005). Azərbaycan Ədəbiyyatı (به ترکی آذربایجانی). Vol. 2. Bakı: Avrasiya Press. p. 111.
 • هیئت, جواد (1376). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۱ (ایکینجی ed.). تهران: وارلیق. p. ۲۳۲.
 • دیهیم، محمد (۱۳۷۱). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۵. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۱۶۵. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • ۵۳
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 299.
  • Köçərli, Firidun Bəy (2005). Azərbaycan Ədəbiyyatı (به ترکی آذربایجانی). Vol. 2. Bakı: Avrasiya Press. p. 300.
 • هیئت, جواد (1376). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۱ (ایکینجی ed.). تهران: وارلیق. p. ۲۳۳.
 • دیهیم، محمد (۱۳۷۱). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۵. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۲۷۶. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • ۵۴ Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 309.
  ۵۵
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 312.
  • Köçərli, Firidun Bəy (2005). Azərbaycan Ədəbiyyatı (به ترکی آذربایجانی). Vol. 2. Bakı: Avrasiya Press. p. 263.
  ۵۶
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 316.
  • Köçərli, Firidun Bəy (2005). Azərbaycan Ədəbiyyatı (به ترکی آذربایجانی). Vol. 2. Bakı: Avrasiya Press. p. 103.
  ۵۷ Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 324.
  ۵۹
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 340.
 • دیهیم، محمد (۱۳۶۷). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۲. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۱۲۷. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • تربیت، محمدعلی (۱۳۱۴). دانشمندان آذربایجان. طهران: مطعبه مجلس. ص. ۹۴.
 • ۶۰ Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 343.
  ۶۱ Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 348.
  ۶۲ Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 355.
  ۶۳
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 374.
 • هیئت، جواد (۱۳۶۹). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش. ج. ۲. تهران: وارلیق. ص. ۱۰۳.
 • دیهیم، محمد (۱۳۷۱). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۵. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۱۶۷. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • ۶۴ Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 378.
  ۶۵
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 382.
  • "Sidqi Məhəmməd Tağı". Cəlil Məmmədquluzadə Ensiklopediyası (به ترکی آذربایجانی). Azərbaycan Yazıçılar Birliyi. Archived from the original on 23 Mar 2013. Retrieved 23 Mar 2013.
  ۶۶
  • Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 387.
  • Köçərli, Firidun Bəy (2005). Azərbaycan Ədəbiyyatı (به ترکی آذربایجانی). Vol. 2. Bakı: Avrasiya Press. p. 105.
  ۶۷ Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 392.
  ۶۸

  Əsgərli, Zaman (2005). XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 399.

  • دیهیم، محمد (۱۳۷۱). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۵. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۱۳۱. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
  ۶۹

  Məmmədov, Məmməd (2005). XX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (1905-1920-ci illər) (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 158.

 • پاشائیو, میرجلال (1388). آذربایجان‌دا ادبی مکتب‌لر (۱۹۰۵-۱۹۱۷) (به South Azerbaijani). Translated by رضا جلیلی‌نیا، رعنا فرامرزی. قم: نوید اسلام. p. ۲۱۰.
 • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۱۵۰.
 • ۷۰
  • Məmmədov, Məmməd (2005). XX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (1905-1920-ci illər) (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 181.
  • "Qəmküsar". Cəlil Məmmədquluzadə Ensiklopediyası (به ترکی آذربایجانی). Azərbaycan Yazıçılar Birliyi. Archived from the original on 23 Mar 2013. Retrieved 23 Mar 2013.
  • پاشائیو, میرجلال (1388). آذربایجان‌دا ادبی مکتب‌لر (۱۹۰۵-۱۹۱۷) (به South Azerbaijani). Translated by رضا جلیلی‌نیا، رعنا فرامرزی. قم: نوید اسلام. p. ۲۲۰.
  • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۴۶.
  ۷۱
  • Məmmədov, Məmməd (2005). XX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (1905-1920-ci illər) (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 220.
  • Osmanlı, Vəli (2010). Azərbaycan Romantizmi (به ترکی آذربایجانی). Vol. 1. Bakı: Elm. p. 416.
  • "Cabbarlı Cəfər Qafar oğlu". Cəlil Məmmədquluzadə Ensiklopediyası (به ترکی آذربایجانی). Azərbaycan Yazıçılar Birliyi. Archived from the original on 23 Mar 2013. Retrieved 23 Mar 2013.
  • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۱۲۱.
  • رحیم رئیس نیا، جعفر جبارلی، دانشنامه اسلام
  ۷۲
  • Məmmədov, Məmməd (2005). XX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (1905-1920-ci illər) (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 242.
  • Osmanlı, Vəli (2010). Azərbaycan Romantizmi (به ترکی آذربایجانی). Vol. 1. Bakı: Elm. p. 360.
  • "Abbas Səhhət". Cəlil Məmmədquluzadə Ensiklopediyası (به ترکی آذربایجانی). Azərbaycan Yazıçılar Birliyi. Archived from the original on 23 Mar 2013. Retrieved 23 Mar 2013.
 • پاشائیو, میرجلال (1388). آذربایجان‌دا ادبی مکتب‌لر (۱۹۰۵-۱۹۱۷) (به South Azerbaijani). Translated by رضا جلیلی‌نیا، رعنا فرامرزی. قم: نوید اسلام. p. ۳۰۲.
 • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۸۳.
 • ۷۳
  • Məmmədov, Məmməd (2005). XX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (1905-1920-ci illər) (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 291.
  • Osmanlı, Vəli (2010). Azərbaycan Romantizmi (به ترکی آذربایجانی). Vol. 1. Bakı: Elm. p. 123.
  • "Hadi Məhəmməd". Cəlil Məmmədquluzadə Ensiklopediyası (به ترکی آذربایجانی). Azərbaycan Yazıçılar Birliyi. Archived from the original on 23 Mar 2013. Retrieved 23 Mar 2013.
  • پاشائیو, میرجلال (1388). آذربایجان‌دا ادبی مکتب‌لر (۱۹۰۵-۱۹۱۷) (به South Azerbaijani). Translated by رضا جلیلی‌نیا، رعنا فرامرزی. قم: نوید اسلام. p. ۲۶۶.
  • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۸۰.
  ۷۴
  • Məmmədov, Məmməd (2005). XX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (1905-1920-ci illər) (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 338.
  • Osmanlı, Vəli (2010). Azərbaycan Romantizmi (به ترکی آذربایجانی). Vol. 1. Bakı: Elm. p. 60.
 • تایرل، مدیحه س (۱۳۹۱). ابعاد پنهان ادبیات آذربایجانی در دوره‌ی شوروی ۱۹۲۰-۱۹۹۰. ترجمهٔ اسماعیل فقیه. تهران: نشر مرکز. ص. ۴۷. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۳-۱۵۸-۷.
 • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۸۷.
 • ۷۵
  • Məmmədov, Məmməd (2005). XX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (1905-1920-ci illər) (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Şərq-Qərb. p. 379.
  • Osmanlı, Vəli (2010). Azərbaycan Romantizmi (به ترکی آذربایجانی). Vol. 1. Bakı: Elm. p. 264.
  • "Abdulla Şaiq". Cəlil Məmmədquluzadə Ensiklopediyası (به ترکی آذربایجانی). Azərbaycan Yazıçılar Birliyi. Archived from the original on 23 Mar 2013. Retrieved 23 Mar 2013.
  • پاشائیو, میرجلال (1388). آذربایجان‌دا ادبی مکتب‌لر (۱۹۰۵-۱۹۱۷) (به South Azerbaijani). Translated by رضا جلیلی‌نیا، رعنا فرامرزی. قم: نوید اسلام. p. ۳۶۰.
  • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۶۷.

  ۷۶-۱۰۰ویرایش

  ردیف نام منابع میان‌ویکی
  ۷۶
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 4. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 43. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  • "Abbaszadə Bayraməli Abbas oğlu". Cəlil Məmmədquluzadə Ensiklopediyası (به ترکی آذربایجانی). Azərbaycan Yazıçılar Birliyi. Archived from the original on 23 Mar 2013. Retrieved 23 Mar 2013.
 • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۳۸۹.
 • ۷۷
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 4. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 75. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 3. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 108. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  • Ahundov, Ehliman; Ferzaliyev, Tehmasib; Abbasov, Israfil (1985). Azerbaycan Aşıkları ve El Şairleri (به ترکی استانبولی). Vol. 1. Translated by Salim Sakaoğlu, Berat Alptekin, Esma Şimşek. İstanbul: Halk Kültürü Yayınları. p. 182.{{cite book}}: نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست مترجمان (link)
  • Kafkasyalı, Ali (2006). İran Türkleri Aşık Muhitleri (به ترکی استانبولی). Erzurum: Eser Ofset. p. 125. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • قنبر حقیری، حمید شافعی، دوللو مصطفی (یاشاییشی - شعرلری)، اختر، ۱۳۸۰ شابک ‎۹۶۴−۶۷۵۶−۵۲−۲
 • بابایی نیولویی، علی (۱۳۸۹). نام‌آوران ارومیه. تهران: تکدرخت. ص. ۸۳. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۵۹-۲۹-۳.
 • زارع شاهمرسی، پرویز (۱۳۸۶). عاشیقهای آذربایجان. تهران: آناس. ص. ۵۹. شابک ۹۶۴-۷۰۰۳-۱۰-۳۲ مقدار |شابک= را بررسی کنید: length (کمک).
 • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۳۴۲.
 • دیهیم، محمد (۱۳۶۷). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۱. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۳۶۴. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • ۷۸
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 4. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 87. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • دیهیم، محمد (۱۳۶۷). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۱. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۵۳۳. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • ۷۹
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 4. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 92. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • دیهیم، محمد (۱۳۶۷). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۲. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۲۱. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • ۸۰
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 4. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 109. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • بابایی نیولویی، علی (۱۳۸۹). نام‌آوران ارومیه. تهران: تکدرخت. ص. ۲۹۸. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۵۹-۲۹-۳.
 • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۳۴۶.
 • دیهیم، محمد (۱۳۶۷). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۱. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۳۹۱. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • ۸۱ Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 4. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 137. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  ۸۴
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 4. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 157. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • دیهیم، محمد (۱۳۶۸). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۳. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۴۹۱. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۳۸۱.
 • ۸۵ Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 4. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 168. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  ۸۶
  Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 4. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 171. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  • جلالی عزیزیان، حسن (۱۳۷۸). تاریخ مرند (مرند، جلفا، زنوز، هادی شهر). مشهد: گوهر سیاح. ص. ۴۰۲. شابک ۹۶۴-۹۰۵۵۵-۶-۸.
  ۸۷
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 4. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 209. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • دیهیم، محمد (۱۳۶۹). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۴. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۲۳۵. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • ۸۹ Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 4. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 225. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  ۹۰
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 4. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 241. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • زینالی آلنی، عسگر (۱۳۷۸). سخنوران چندزبانه آذربایجان. اردبیل: آذرسبلان. ص. ۱۴۲. شابک ۹۶۴-۶۷۳۸-۱۰-۹.
 • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۳۵۳.
 • ۹۱ Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 4. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 249. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  ۹۲
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 4. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 252. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • زینالی آلنی، عسگر (۱۳۷۸). سخنوران چندزبانه آذربایجان. اردبیل: آذرسبلان. ص. ۱۲۲. شابک ۹۶۴-۶۷۳۸-۱۰-۹.
 • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۳۹۳.
 • ۹۳
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 4. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 254. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۳۶۸.
 • ۹۴
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 4. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 256. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • مجازی، عبدالعلی (۱۳۸۸). شانجان (فولکلور - ادبیات). تهران: اندیشه نو. ص. ۴۹۰. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۴۹-۷۱-۷.
 • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۳۷۷.
 • ۹۵
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 4. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 258. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • دیهیم، محمد (۱۳۷۱). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۵. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۲۲۷. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • ۹۶
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 4. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 293. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۳۶۲.
 • ۹۷
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 4. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 295. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • دیهیم، محمد (۱۳۶۸). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۳. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۱۱۷. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
 • زینالی آلنی، عسگر (۱۳۷۸). سخنوران چندزبانه آذربایجان. اردبیل: آذرسبلان. ص. ۱۱۴. شابک ۹۶۴-۶۷۳۸-۱۰-۹.
 • برنجیان، سکینه (۱۳۸۵). ادبیات آذری و فارسی در آذربایجان ایران در سده‌ی بیستم. ترجمهٔ اسماعیل فقیه. تهران: نشر مرکز. ص. ۱۸۳. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۵-۹۲۳-۱.
 • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۳۷۰.
 • ۹۸
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 4. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 335. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  • Kafkasyalı, Ali (2006). İran Türkleri Aşık Muhitleri (به ترکی استانبولی). Erzurum: Eser Ofset. p. 66. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • زارع شاهمرسی، پرویز (۱۳۸۶). عاشیقهای آذربایجان. تهران: آناس. ص. ۷۸. شابک ۹۶۴-۷۰۰۳-۱۰-۳۲ مقدار |شابک= را بررسی کنید: length (کمک).
 • ۱۰۰ Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 4. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 363. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)