ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تقسیمات کشوری ایران/فاز دوم/شهرهای ۱۳۹۴/شهرهایی که در ویکی‌فا مقاله ندارند

شهرهایی که در ویکی‌فا مقاله ندارند

آدرس آماری استان شهرستان بخش شهر کد آماری نام مقاله
۲۴۰۹۰۱۱۱۹۸ اردبیل نیر مرکزی نیر ۱۱۹۸ نیر (اردبیل)
۱۰۱۲۰۳۲۷۸۸ اصفهان لنجان مرکزی باغشاد ۲۷۸۸ باغشاد
۱۰۱۶۰۳۱۵۹۷ اصفهان شاهین شهرومیمه مرکزی گرگاب ۱۵۹۷ گرگاب (شاهین‌شهر و میمه)
۱۰۱۶۰۳۱۴۰۲ اصفهان شاهین شهرومیمه مرکزی گزبرخوار ۱۴۰۲ گزبرخوار
۱۰۲۱۰۱۲۰۹۳ اصفهان دهاقان مرکزی گلشن ۲۰۹۳ گلشن (اصفهان)
۱۰۱۱۰۱۲۵۱۱ اصفهان گلپایگان مرکزی گلشهر ۲۵۱۱ گل‌شهر (اصفهان)
۱۰۰۹۰۲۲۴۴۶ اصفهان شهرضا مرکزی منظریه ۲۴۴۶ منظریه (اصفهان)
۳۰۰۳۰۲۲۰۲۵ البرز نظرآباد تنکمان تنکمان ۲۰۲۵ تنکمان
۱۶۰۴۰۵۲۸۵۱ ایلام چرداول زاگرس بلاوه ۲۸۵۱ بلاوهبلاوه تره سفلی (بلاوه خشکه بلاوه تره علیا هنوز در تقسیمات کشوری وجود دارند)
۱۶۰۸۰۲۲۰۲۸ ایلام ملکشاهی گچی دلگشا ۲۰۲۸ دلگشا (ملکشاهی)
۱۶۰۴۰۴۲۸۵۰ ایلام چرداول شباب شباب ۲۸۵۰ شباب (شیروان و چرداول)
۳۲۵۰۱۲۸۴۳ آذربایجان شرقی عجب شیر قلعه چای جوان قلعه ۲۸۴۳ جوان‌قلعه
۱۸۰۲۰۲۲۸۱۶ بوشهر تنگستان مرکزی آباد ۲۸۱۶ آباد (تنگستان)
۲۳۱۹۰۱۲۲۷۸ تهران بهارستان گلستان گلستان ۲۲۷۸ گلستان (بهارستان)
۱۴۰۶۰۱۲۸۴۱ چهارمحال وبختیاری کوهرنگ بازفت بازفت ۲۸۴۱ بازفت (تلفیق روستای تلورد و چمن گلی به شهر بازفت. تقسیمات کشوری کنترل شد. این دو روستا وجود ندارد)
۱۴۰۵۰۲۲۸۰۹ چهارمحال وبختیاری اردل میانکوه سرخون ۲۸۰۹ سرخون (اردل)
۱۴۰۱۰۳۱۴۷۹ چهارمحال وبختیاری بروجن مرکزی فرادبنه ۱۴۷۹ فرادبنهفرادنبه (فرادنبه صحیح تر است http://www.faradonbeh.ir ، تغییر مسیر ایجاد شد)
۱۴۰۲۰۵۲۸۳۸ چهارمحال وبختیاری شهرکرد لاران هارونی ۲۸۳۸ هارونی (شهرکرد)
۹۱۷۰۲۱۳۹۳ خراسان رضوی نیشابور زبرخان درود ۱۳۹۳ دررود
۹۰۴۰۲۲۵۶۲ خراسان رضوی تایباد مرکزی کاریز ۲۵۶۲ کاریز (تایباد)
۹۱۸۰۱۲۸۵۴ خراسان رضوی چناران گلبهار گلبهار ۲۸۵۴ گلبهار (شهر)
۲۸۰۴۰۳۲۸۴۶ خراسان شمالی شیروان قوشخانه قوشخانه ۲۸۴۶ قوشخانه
۶۲۱۰۱۲۷۹۹ خوزستان اندیکا آبژدان آبژدان ۲۷۹۹ آبژدان (اندیکا)
۶۰۲۰۲۲۸۰۱ خوزستان اندیمشک مرکزی آزادی ۲۸۰۱ آزادی (اندیمشک)
۶۰۲۰۱۲۸۰۳ خوزستان اندیمشک الوارگرمسیری بیدروبه ۲۸۰۳ بیدروبهبیدروبه‌مرکزی
یا علیا یا سفلی (مختصات با بیدروبه مرکزی همخوانی دارد. علیا و سفلی در سرشماری ۱۳۹۰ حذف شده اند. صفحه اصلاح شد)
۶۰۸۰۳۲۷۱۷ خوزستان دزفول چغامیش چغامیش ۲۷۱۷ چغامیش
۶۰۸۰۱۲۰۳۵ خوزستان دزفول سردشت حمزه ۲۰۳۵ شهرک حمزه (دزفول)
۶۱۱۰۲۲۷۹۴ خوزستان شادگان خنافره خنافره ۲۷۹۴ خنافره
۶۱۲۰۲۲۷۹۲ خوزستان شوشتر مرکزی سرداران ۲۷۹۲ سرداران
۶۱۴۰۱۲۰۳۷ خوزستان شوش شاوور شاوور ۲۰۳۷ شاوور
۶۱۲۰۲۲۰۳۶ خوزستان شوشتر مرکزی شرافت ۲۰۳۶ شرافت (شوشتر)
۶۰۸۰۲۲۱۰۰ خوزستان دزفول مرکزی شمس‌آباد ۲۱۰۰ شمس‌آباد (دزفول)
۶۱۴۰۳۲۷۱۸ خوزستان شوش فتح المبین فتح المبین ۲۷۱۸ فتح‌المبین (شهر)
۶۱۹۰۲۲۷۱۹ خوزستان رامشیر مشراگه مشراگه ۲۷۱۹ مشراگه (رامشیر)
۶۱۵۰۴۲۷۲۰ خوزستان باغ ملک میداود میداود ۲۷۲۰ میداود
۱۹۰۸۰۲۲۲۶۲ زنجان طارم مرکزی آب بر ۲۲۶۲ آب‌بر (زنجان)
۱۹۰۶۰۲۲۳۲۷ زنجان ایجرود مرکزی زرین آباد ۲۳۲۷ زرین‌آباد
۱۹۰۳۰۳۲۸۳۳ زنجان خدابنده مرکزی نوربهار ۲۸۳۳ نوربهار (روستای نورآباد به شهر تبدیل شده است)
۲۰۰۱۰۲۲۷۵۹ سمنان دامغان مرکزی کلاته ۲۷۵۹ کلاته رودبار
۱۱۱۶۰۱۲۰۴۶ سیستان وبلوچستان هامون مرکزی شهرک علی اکبر ۲۰۴۶ شهرک علی‌اکبر
۱۱۱۶۰۱۲۳۵۴ سیستان وبلوچستان هامون مرکزی محمدآباد ۲۳۵۴ محمدآباد (هامون)
۱۱۰۶۰۴۲۰۴۷ سیستان وبلوچستان سراوان مرکزی محمدی ۲۰۴۷ محمدی (سراوان) تبدیل به شهر
۷۰۵۰۴۲۰۸۱ فارس داراب فورگ دوبرجی ۲۰۸۱ دوبرجی (داراب)
۷۲۱۰۳۲۸۲۰ فارس مهر وراوی خوزی ۲۸۲۰ خوزی (مهر)
۷۰۷۰۵۲۰۱۵ فارس شیراز مرکزی شهرصدرا ۲۰۱۵ صدرا (شیراز)
۷۲۶۰۱۲۷۷۷ فارس رستم سورنا کوپن ۲۷۷۷ کوپن (رستم)
۷۲۰۰۲۲۰۱۲ فارس قیروکارزین مرکزی مبارک آباددیز ۲۰۱۲ مبارک‌آباد دیز
۷۰۸۰۲۲۸۲۹ فارس فسا شیبکوه میانشهر ۲۸۲۹ میان‌شهر
۷۰۸۰۴۲۶۵۲ فارس فسا نوبندگان نوبندگان ۲۶۵۲ نوبندگان
۲۶۰۵۰۱۲۰۴۰ قزوین البرز محمدیه شریفیه ۲۰۴۰ شریفیه
۲۶۰۵۰۱۲۲۱۸ قزوین البرز محمدیه محمدیه ۲۲۱۸ محمدیه (قزوین)
۵۰۵۰۲۲۵۹۴ کرمانشاه سنقر کلیایی سطر ۲۵۹۴ سطر (شهر)
۵۱۴۰۱۲۰۳۴ کرمانشاه روانسر شاهو شاهو ۲۰۳۴ شاهو (شهر)
۱۲۰۶۰۱۲۷۵۳ کردستان مریوان خاوومیرآباد برده رشه ۲۷۵۳ برده‌رشه (مریوان)
۸۰۶۰۳۲۸۲۳ کرمان سیرجان گلستان خواجو شهر ۲۸۲۳ خواجو شهر
۸۰۷۰۱۲۰۳۰ کرمان شهربابک مرکزی خورسند ۲۰۳۰ خورسند
۸۱۰۰۱۲۸۲۴ کرمان بردسیر مرکزی دشتکار ۲۸۲۴ دشتکار (بردسیر)
۸۰۸۰۵۲۳۲۳ کرمان کرمان مرکزی زنگی آباد ۲۳۲۳ زنگی‌آباد
۸۱۷۰۱۲۸۲۲ کرمان ریگان گنبکی گنبکی ۲۸۲۲ گنبکی
۸۰۶۰۲۲۷۲۲ کرمان سیرجان پاریز هماشهر ۲۷۲۲ هماشهر (سیرجان) (روستای سعادت آباد ایجاد نشده بود، صفحه ایجاد شد)
۱۷۰۶۰۲۲۸۲۸ کهگیلویه وبویراحمد چرام سرفاریاب سرفاریاب ۲۸۲۸ سرفاریاب
۱۷۰۱۰۳۲۰۲۳ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مرکزی مادوان ۲۰۲۳ مادوانمادوان علیا احتمالاً (علیا درست بود در سرشماری ۱۳۹۰ مادوان سفلی به عنوان روستا و شهر مادوان وجود دارد)
۲۷۰۹۰۳۲۸۳۵ گلستان کلاله پیشکمر فراغی ۲۸۳۵ فراغی (کلاله)
۲۷۱۲۰۱۲۴۹۸ گلستان مراوه تپه مرکزی مراوه ۲۴۹۸ مراوهمراوه؟
۱۵۰۶۰۴۲۳۶۴ لرستان کوهدشت کوهنانی کوهنانی ۲۳۶۴ کوهنانی
۲۱۵۰۲۲۷۱۳ مازندران نوشهر کجور پول ۲۷۱۳ پول (نوشهر)
۲۰۷۰۲۲۵۸۸ مازندران ساری دودانگه فریم ۲۵۸۸ فریم (ساری)
۲۱۶۰۴۲۳۹۴ مازندران بابلسر رودبست هادی شهر ۲۳۹۴ هادی‌شهر (بابلسر)
۲۲۰۰۲۲۷۴۸ مازندران چالوس مرکزی هچیرود ۲۷۴۸ هچی‌رود
۲۲۰۷۰۴۲۰۰۶ هرمزگان رودان بیکاه بیکاء ۲۰۰۶ بیکاء
۲۲۰۲۰۵۲۰۸۸ هرمزگان بندرعباس تخت تخت ۲۰۸۸ تخت (بندرعباس)
۲۲۱۱۰۲۲۷۵۱ هرمزگان پارسیان مرکزی دشتی ۲۷۵۱ دشتی (پارسیان)
۲۲۰۲۰۶۲۰۶۳ هرمزگان بندرعباس قلعه قاضی قلعه قاضی ۲۰۶۳ قلعه قاضی (بندرعباس)
۲۲۱۲۰۲۲۷۲۴ هرمزگان سیریک مرکزی گروک ۲۷۲۴ گروک (سیریک)
۱۳۰۵۰۱۲۴۶۹ همدان کبودرآهنگ گل تپه گل تپه ۲۴۶۹ گل‌تپه (همدان)
۱۱۰۱۰۲۲۰۴۹ سیستان وبلوچستان ایرانشهر بمپور محمدان
۲۷۰۵۰۲۲۰۱۸ گلستان گرگان مرکزی جلین