ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه فهرست اشتباه‌های نگارشی/غلط‌های املائی

برای موراد بیشتر به ویکی‌پدیا:اشتباه‌یاب/فهرست مراجعه کنید

غلط‌های املائی متداول

غلط: صحیح

"ضمینه": "زمینه"،
"برخواستن": "برخاستن"،
"برخواست": "برخاست"،
"برگذار": "برگزار"،
"تلکابین": "تله‌کابین"،
"سپاسگذار": "سپاسگزار"،
"بنیانگزار": "بنیان‌گذار"،
"انظباط": "انضباط"،
"متعصفانه": "متأسفانه"،
"متاصفانه": "متأسفانه"،
"اطاق": "اتاق"،
"خابیدن": "خوابیدن"،
"خوانواده": "خانواده"،
"هء": "هٔ‌"،
"خردن": "خوردن"،
"خوشنود": "خشنود"،
"مرحم": "مرهم"،
"بی‌مهابا": "بی‌محابا"،
"طپش": "تپش"،
"ویژ‌ه‌گی": "ویژگی"،
"خواستگاه": "خاستگاه"،
"حاظر": "حاضر"،
"حظور": "حضور"،
"کاندید": "کاندیدا"،
"پرفسور": "پروفسور"،
"پزشگی": "پزشکی"،
"تلوزیون": "تلویزیون"،
"قائله": "غائله"،
"وحله": "وهله"،
"باطلاق": "باتلاق"،
"ظبط": "ضبط"،
"توجیح": "توجیه"،
"ترجیه": "ترجیح"،
"ساتع": "ساطع"،
"فارق التحصیل": "فارغ‌التحصیل"،
"ملیون": "میلیون"،
"ملیارد": "میلیارد"،
"لشگر": "لشکر"،
"سرلشگر": "سرلشکر"،
"اتلاق": "اطلاق"،
"خورشت": "خورش"،
"ارتقاع": "ارتقا"،
"متغییر": "متغیر"،
"مطمعن": "مطمئن"،
"زنده‌گی": "زندگی"،
"هیئت": "هیأت"،
"سوال": "سؤال"،
"سئوال": "سؤال"،
"مسأله": "مسئله"،
"مساله": "مسئله"،
"رویا": "رؤیا"،
"رویت": "رؤیت"،
" لغب": "لقب"،
"خوار و بار": "خواربار"،
"گذاره": "گزاره"،
"توضیع": "توزیع"،
"موسسه": "مؤسسه"،
"درب": "در"،
"دیرک": "تیرک"،
"گشت و گزار": "گشت و گذار"،
"رایفی پور": "رائفی‌پور"،
"خاننده": "خواننده"،
"کارت خان": "کارت‌خوان"،
"تغیر": "تغییر"،
نماز گذار": "نمازگزار"،

غلط نیم‌فاصلهویرایش

لطفاً مواردی که به می مربوط می‌شود را در اینجا فهرست نکنید، چون این موارد با ابزار موجود در ویکی‌پدیا قابل اصلاح است و هم‌اكنون درست عمل می‌کند.

غلط: درست

"می شد": "می‌شد"،
"میشد": "می‌شد"،
"می کنند": "می‌کنند"،
"میکنند": "می‌کنند"،
"می شوند": "می‌شوند"،
"میشوند": "می‌شوند"،
"ویکی پدیا": "ویکی‌پدیا"،
"ویکیپدیا": "ویکی‌پدیا"،
"بازیها": "بازی‌ها"،
"بازی ها": "بازی‌ها"،
"زبان ها": "زبان‌ها"،
"منزل‌بمنزل": "منزل‌به‌منزل"،
"سیاست مدار":"سیاست‌مدار"،
"ورزش کار": "ورزش‌کار"،
"شهر نشینان": "شهرنشینان"،
"شهر نشین": "شهرنشین"،
"به‌رویم": "برویم"،
"به رویم": "برویم"،
"خورده ام": "خورده‌ام"،
"بر گزار": "برگزار"،
"آی سی": "آی‌سی"،
"سر نوشت": "سرنوشت"،
"سر فراز": "سرفراز"،
"بی  محابا": "بی محابا"،
"سر نشین": "سرنشین"،
"رو به رو": "روبه‌رو"،
"روبه رو": "روبه‌رو"،
"میکنید": "می کنید"

غلط گرته‌برداری و معناییویرایش

"بی‌تفاوت": "بی‌اعتنا"،
"خدای من": "خدایا"،
"نقطه‌نظر": "دیدگاه"،
"بازرسین": "بازرسان"،
"داوطلبین": "داوطلبان"،
"فرمایشات": "فرمایش‌ها"،
"گرایشات": "گرایش‌ها"،
"آزمایشات": "آزمایش‌ها"،
"ویرایشات": "ویرایش‌ها"،
"پیشنهادات": "پیشنهادها"،
"گزارشات": "گزارش‌ها"،
"پاکات": "پاکت‌ها"،
"کوهستانات": "کوهستان‌ها"،
"نمایشات": "نمایش‌ها"،
"دستورات": "دستورها"،
"خوبیت": "خوبی"،
"بدیت": "بدی"،
"رهبریت": "رهبری"،
"منیٔت": "منیت"،
"دوئیت": "دوئی"،
"سفارشاً": "سفارشی"،
"ناچاراً": "به‌ناچار"،
"دوماً": "دوم"،
"سوماً": "سوم"،
"گاها": "گاهی"،
"گاهاً": "گاهی"،
"سفارشا": "سفارشی"،
"ناچارا": "به‌ناچار"،
"سوما": "سوم"،
"زبانا": "زبانی"،
"جاناً": "جانی"،
"جانا": "جانی"،
"اقدامات لازمه": "اقدام‌های لازم"،
"افضل‌تر": "بهتر"،
"اعلم‌تر": "داناتر"،
"بر علیه": "بر ضد"،
"چهارما": "چهارم"،
"چهارماً": "چهارم"،
"تلفنا": "تلفنی"،
"تلفناً": "تلفنی"،

جهت اقدام رباتویرایش

غلط: درست
"باطری": "باتری"
"ضمینه": "زمینه"،
"برخواستن": "برخاستن"،
"برخواست": "برخاست"،
"خواستگاه": "خاستگاه"،
"برگزار": "برگذار"،
"برگزاری": "برگذاری"،
"بر گزار": "برگذار"،
"بر گزاری": "برگذاری"،
"بر گزار": "برگذار"،
"بر گزاری": "برگذاری"،
"سپاسگذار": "سپاسگزار"،
"سپاسگذاری": "سپاسگزاری"،
"بنیانگزار": "بنیانگذار"،
"بنیان‌گزار": "بنیانگذار"،
"بنیانگزاری": "بنیانگذاری"،
"انظباط": "انضباط"،
"اطاق": "اتاق"،
"خوانواده": "خانواده"،
"خوشنود": "خشنود"،
"بی‌مهابا": "بی‌محابا"،
"بی مهابا": "بی‌محابا"،
"پرفسور": "پروفسور"، (جهت یکدست‌سازی رسم‌الخط)
"پزشگی": "پزشکی"،
"تلوزیون": "تلویزیون"،
"قائله": "غائله"،
"وحله": "وهله"،
"باطلاق": "باتلاق"،
"حاظر": "حاضر"،
"مذبور": "مزبور"،
"گاها":" گاهی"،
"گاهاً": "گاهی"،
"الویت": "اولویت"،
"خبرگذاری": "خبرگزاری"،
"اتلاق": "اطلاق"،
"کورد": "کرد"،
"توضیع": "توزیع"،
"گشت و گزار": "گشت و گذار"،
"رایفی پور": "رائفی‌پور"،
"خاننده": "خواننده"،
"کارت خان": "کارت‌خوان"،
"تغیر": "تغییر"،
نماز گذار": "نمازگزار"،