ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/کاربران ویکی‌پدیا بر پایه تعداد ویرایش در فضاهای نام/ربات

آخرین به روز رسانی: ‏۵ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۳:۳۹ (UTC)

ردیف کاربر مقاله بحث کاربر بحث کاربر ویکی‌پدیا بحث ویکی‌پدیا پرونده بحث پرونده مدیاویکی بحث مدیاویکی الگو بحث الگو راهنما بحث راهنما رده بحث رده درگاه بحث درگاه پودمان بحث پودمان جمع کل
۱ کاربر:Rezabot ۱٬۹۶۶٬۹۵۵ ۵۶۱٬۸۵۸ ۹٬۸۳۰ ۲۶٬۴۲۵ ۶۲٬۶۰۵ ۲۰۸ ۴۳٬۹۱۰ ۲ ۲۱ ۰ ۳۲۴٬۳۱۹ ۷۴ ۱۵۸ ۲ ۶۵۷٬۵۴۸ ۳۰۸ ۲٬۲۴۷ ۳ ۳٬۳۶۵ ۰ ۳٬۶۵۹٬۹۹۴
۲ کاربر:Fawikibot ۶۸۵٬۳۰۴ ۵۷۱٬۱۴۲ ۶۶۹ ۲۶ ۲ ۱ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۶۱ ۰ ۰ ۰ ۱۸٬۱۷۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱٬۲۷۵٬۳۹۴
۳ کاربر:Dexbot ۷۳۱٬۹۷۶ ۳۵٬۷۱۹ ۱۶٬۷۱۱ ۱۶٬۴۰۵ ۷۶٬۶۰۷ ۱۸۵ ۳٬۹۳۴ ۱ ۰ ۰ ۱۹٬۲۶۴ ۴۷۱ ۱۱ ۱ ۳۰۸٬۸۰۷ ۷٬۰۶۷ ۵۵ ۱۰ ۰ ۰ ۱٬۲۱۷٬۲۲۸
۴ کاربر:MahdiBot ۶۴۸٬۱۶۹ ۵۰ ۴٬۳۸۳ ۴٬۴۲۸ ۱۴٬۰۴۸ ۴ ۸۶۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹٬۱۳۸ ۰ ۲ ۰ ۸۷٬۶۶۹ ۳۵۱ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۷۸۹٬۱۱۳
۵ کاربر:Amirobot ۴۳۸٬۴۱۹ ۵۰٬۳۳۳ ۸٬۰۱۴ ۹٬۷۹۱ ۷٬۴۲۳ ۸۳ ۷۸۱ ۱ ۱ ۰ ۱۶٬۶۴۰ ۳۱۱ ۵ ۰ ۳۱٬۶۴۹ ۶٬۱۸۹ ۱۷ ۱۲ ۰ ۰ ۵۶۹٬۶۶۹
۶ کاربر:Fatemibot ۳۴۷٬۴۲۰ ۶۲۸ ۲۹۵ ۱٬۱۷۴ ۱٬۴۲۲ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۱۴۳٬۳۳۳ ۰ ۲۸ ۰ ۵۷٬۳۲۹ ۲۵۴ ۴۷ ۰ ۹ ۰ ۵۵۱٬۹۴۴
۷ کاربر:JYBot ۲۵۷٬۱۴۸ ۸۲ ۷۵۲ ۲۴٬۲۶۷ ۳٬۱۸۷ ۱۰ ۵۷ ۰ ۰ ۰ ۱٬۵۰۹ ۱ ۱۹ ۰ ۱۲۸٬۹۲۱ ۱۰۹ ۶۷ ۰ ۰ ۰ ۴۱۶٬۱۳۶
۸ کاربر:EmausBot ۲۸۴٬۸۵۱ ۱٬۹۹۳ ۱۵۸ ۵۶ ۱۷۹ ۱۷ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۲٬۲۵۹ ۶ ۴ ۰ ۱۱۹٬۵۰۹ ۵۲ ۶ ۰ ۶ ۰ ۴۰۹٬۱۱۵
۹ کاربر:Xqbot ۳۳۱٬۰۰۰ ۷٬۱۵۸ ۶۵۴ ۴۱۹ ۱٬۵۲۱ ۱۵۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱٬۲۸۴ ۶۸ ۲۵ ۲ ۱۳٬۶۷۵ ۲۰ ۱۳ ۰ ۲ ۰ ۳۵۵٬۹۹۹
۱۰ کاربر:Modern Sciences ۱۳۸٬۰۰۰ ۴٬۸۶۸ ۲٬۵۷۹ ۱۰٬۴۶۸ ۶٬۱۴۷ ۶۷ ۱٬۰۱۹ ۱۱ ۰ ۰ ۱۷٬۵۱۱ ۱۳۸ ۹ ۰ ۱۳۶٬۷۵۱ ۱۷۵ ۱۹۸ ۳ ۷۰ ۰ ۳۱۹٬۰۰۳
۱۱ کاربر:Fatranslator ۲۶۰٬۰۲۵ ۲۲ ۴۳ ۴۸ ۱٬۷۴۱ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۵٬۵۴۶ ۱ ۱۱ ۰ ۹٬۵۲۱ ۰ ۱۳۷ ۰ ۷ ۰ ۲۷۷٬۱۱۳
۱۲ کاربر:Yamaha5Bot ۱۷۴٬۴۶۴ ۲٬۸۱۶ ۶۵ ۱۰ ۱٬۶۸۶ ۲ ۲ ۲۱ ۰ ۰ ۶٬۱۲۶ ۲۴۲ ۱۶ ۰ ۷۲۶ ۰ ۲۱۲ ۱ ۹۴۰ ۰ ۱۸۷٬۳۳۵
۱۳ کاربر:Darafsh ۱۴۹٬۸۰۲ ۱٬۲۹۲ ۳٬۴۷۱ ۶٬۱۱۷ ۷٬۶۴۹ ۳۱۸ ۳۶۷ ۰ ۹۷ ۰ ۵٬۳۸۸ ۵۳ ۱۳ ۴ ۴٬۳۳۵ ۳۸ ۱۷۹ ۱ ۳۵ ۰ ۱۷۹٬۱۷۵
۱۴ کاربر:Tanhabot ۱۷۷٬۸۰۰ ۴۰ ۴۶ ۵۸۳ ۵۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱ ۰ ۰ ۰ ۹۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۸٬۶۴۰
۱۵ کاربر:Kasir ۱۲۲٬۵۸۹ ۳٬۲۱۱ ۱٬۲۸۷ ۵٬۹۲۴ ۱۰٬۲۰۰ ۲۴۸ ۲٬۱۸۱ ۰ ۰ ۰ ۱۰٬۲۸۸ ۴۰ ۱۷ ۰ ۱۷٬۳۱۸ ۲۳ ۱۰ ۱ ۸۰ ۰ ۱۷۳٬۴۱۷
۱۶ کاربر:HujiBot ۱۴۰٬۴۷۶ ۱۷۷ ۲٬۱۱۶ ۳۸۰ ۲۷٬۴۶۶ ۱۲ ۳۵۶ ۰ ۰ ۰ ۱۴۹ ۴ ۳ ۰ ۲۷۰ ۸ ۱۱ ۱ ۰ ۰ ۱۷۱٬۴۳۹
۱۷ کاربر:DarafshBot ۱۴۶٬۴۷۲ ۱٬۸۳۱ ۲۱۳ ۴٬۲۵۹ ۴۴ ۴ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۲٬۲۸۶ ۰ ۸ ۰ ۹٬۵۲۴ ۰ ۱۱ ۰ ۱ ۰ ۱۶۴٬۶۶۵
۱۸ کاربر:ماني ۱۲۱٬۹۹۶ ۹٬۲۲۷ ۴۶۴ ۸٬۲۱۲ ۳٬۹۶۱ ۳۲۱ ۴۳۲ ۱۰ ۱ ۰ ۹٬۹۳۱ ۲۳۱ ۲ ۰ ۳٬۱۶۰ ۵۲ ۱۷۳ ۱۳ ۵ ۰ ۱۵۸٬۲۰۸
۱۹ کاربر:Luckas-bot ۱۲۳٬۷۵۱ ۱ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹۴ ۰ ۰ ۰ ۳۲٬۸۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۶٬۸۰۰
۲۰ کاربر:MerlIwBot ۷۵٬۱۴۱ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲٬۷۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۴٬۹۱۵ ۰ ۷۷ ۰ ۴۲٬۸۴۵ ۰ ۸۲ ۰ ۰ ۰ ۱۵۵٬۹۷۹
۲۱ کاربر:Addbot ۴۱٬۶۳۴ ۰ ۲۵ ۱ ۸۱۷ ۰ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۷٬۹۳۹ ۰ ۳۶ ۰ ۱۰۱٬۰۳۹ ۰ ۶۷ ۰ ۶۰ ۰ ۱۵۱٬۶۳۱
۲۲ کاربر:Ebrambot ۱۲۸٬۳۵۸ ۱۹۶ ۵۵۵ ۳۶۳ ۱٬۸۱۳ ۳۰۰ ۱۵۰ ۰ ۰ ۰ ۱٬۹۲۹ ۵ ۷ ۰ ۱۷٬۷۰۶ ۷ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱۵۱٬۳۹۰
۲۳ کاربر:World Cup 2010 ۱۱۳٬۳۲۱ ۲٬۸۸۹ ۲۴۹ ۱٬۳۳۲ ۱٬۱۵۲ ۷ ۳۵۶ ۰ ۰ ۰ ۷٬۷۶۴ ۲۴ ۰ ۰ ۱۸٬۷۰۴ ۲۹ ۲۸ ۰ ۰ ۰ ۱۴۵٬۸۶۲
۲۴ کاربر:Elessar ۱۰۰٬۱۲۰ ۲۷۲ ۱۱۹ ۳۸٬۸۷۹ ۴۲۲ ۱۰ ۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱٬۸۴۲ ۳ ۱۳ ۰ ۲٬۴۵۸ ۰ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۱۴۴٬۱۸۴
۲۵ کاربر:MammothBot ۱۰۲٬۰۳۴ ۲۴٬۲۱۷ ۵ ۰ ۵٬۶۸۸ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۱٬۶۸۸ ۰ ۰ ۰ ۷۸۲ ۰ ۲۳ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴٬۴۴۱
۲۶ کاربر:FreshmanBot ۱۳۲٬۶۱۰ ۰ ۳ ۱ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۲٬۶۲۴
۲۷ کاربر:TXiKiBoT ۶۲٬۸۰۱ ۱ ۸۲ ۰ ۱۸۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۰ ۰ ۰ ۰ ۵۷٬۹۸۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۱٬۱۴۳
۲۸ کاربر:Yamaha5 ۵۰٬۲۹۴ ۴٬۱۳۹ ۳٬۶۶۲ ۹٬۱۹۱ ۲۱٬۰۹۷ ۹۹۸ ۱۹۰ ۹ ۳٬۵۵۶ ۰ ۹٬۲۵۳ ۱۲۴ ۴۲۱ ۷ ۱۳٬۲۷۶ ۱۹ ۵۸ ۰ ۲٬۶۱۴ ۲۱ ۱۱۹٬۱۲۴
۲۹ کاربر:CalakBot ۷۶٬۴۱۵ ۷ ۱۹۱ ۳٬۱۶۸ ۱۲۷ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹۲ ۰ ۱ ۰ ۳۴٬۱۴۸ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۱۱۴٬۴۵۷
۳۰ کاربر:Dalba ۶۷٬۸۷۸ ۲٬۶۷۱ ۲٬۴۸۲ ۶٬۲۵۳ ۷٬۰۶۶ ۵۱۰ ۱۶۵ ۱ ۱٬۵۵۸ ۰ ۵٬۳۰۲ ۲۷۱ ۱۷۰ ۲۹ ۱۱٬۲۹۹ ۱۵۳ ۱۵۱ ۸ ۲۴۸ ۲۰ ۱۰۶٬۳۴۵
۳۱ کاربر:Modernbot ۹۹٬۵۸۷ ۴ ۶۴ ۳۴ ۵۷ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۶۲ ۱ ۰ ۰ ۲٬۲۸۵ ۰ ۳۱ ۰ ۰ ۰ ۱۰۲٬۱۳۳
۳۲ کاربر:Wikimostafa ۶۷٬۸۴۹ ۱۱٬۸۴۱ ۲۵۳ ۳٬۲۶۷ ۶٬۱۱۱ ۱٬۱۸۷ ۱٬۵۹۶ ۲ ۰ ۰ ۱٬۲۹۷ ۶۰ ۱۷ ۳۰ ۸٬۳۰۵ ۴۲ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱۰۱٬۸۶۱
۳۳ کاربر:DbBot ۹۳٬۳۱۷ ۸ ۱۴۴ ۲۷ ۱٬۲۷۵ ۰ ۱۹ ۰ ۰ ۰ ۱٬۳۶۲ ۰ ۰ ۱ ۲٬۵۹۷ ۹ ۳ ۰ ۰ ۰ ۹۸٬۷۶۲
۳۴ کاربر:YasBot ۵۷٬۷۱۲ ۱۹۹ ۱۰ ۲۱٬۰۰۱ ۳۸ ۰ ۷۱ ۰ ۰ ۰ ۵۲ ۱۷۱ ۱ ۰ ۱۴٬۶۵۰ ۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۳٬۹۵۵
۳۵ کاربر:MirusBot ۷۷٬۰۵۹ ۲۰ ۴ ۴ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴٬۰۶۲ ۰ ۰ ۰ ۲۲۸ ۰ ۵ ۰ ۱۹۲ ۰ ۸۱٬۵۸۳
۳۶ کاربر:ZéroBot ۵۳٬۷۰۸ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴٬۳۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۸٬۰۱۵
۳۷ کاربر:Adlerbot ۶۳٬۹۶۹ ۱۴ ۲۴۷ ۵٬۰۷۵ ۹۰ ۰ ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۱۳۰ ۰ ۰ ۰ ۵٬۷۱۰ ۱ ۳ ۰ ۰ ۰ ۷۵٬۲۵۵
۳۸ کاربر:VolkovBot ۵۰٬۱۸۱ ۰ ۲۱ ۰ ۷۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰ ۰ ۴۵ ۰ ۲۳٬۱۵۴ ۰ ۵۴ ۰ ۰ ۰ ۷۴٬۲۵۹
۳۹ کاربر:Alborzagros ۴۶٬۸۹۶ ۸۳۷ ۱٬۳۳۶ ۲٬۸۶۲ ۱۲٬۰۰۵ ۲۸۳ ۹۵۲ ۵ ۰ ۰ ۶٬۳۵۹ ۵۶ ۶ ۲ ۲٬۴۲۳ ۲ ۹۷ ۰ ۰ ۰ ۷۴٬۱۲۷
۴۰ کاربر:Sunfyre ۲۷٬۹۶۸ ۴٬۷۷۹ ۹۸۰ ۶٬۲۸۷ ۲۰٬۳۳۲ ۳٬۱۰۵ ۳۹۲ ۷ ۶۹ ۰ ۵٬۱۹۳ ۴۱۴ ۴۵ ۴۳ ۱٬۰۹۸ ۲۰ ۶۷۱ ۹ ۱۷ ۵ ۷۱٬۴۶۰
۴۱ کاربر:Arash ۴۹٬۷۷۰ ۱٬۲۰۴ ۱٬۴۹۸ ۶٬۷۳۰ ۵٬۲۲۰ ۴۷۳ ۴۹ ۲ ۴۴ ۰ ۴۸۲ ۴۵ ۴ ۱ ۲٬۸۹۸ ۵۴ ۶۳ ۳ ۰ ۰ ۶۸٬۵۴۷
۴۲ کاربر:YamahaBot ۶۴٬۶۴۱ ۰ ۷۱۴ ۰ ۱٬۳۵۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۶۶٬۷۱۱
۴۳ کاربر:MediaWiki message delivery ۰ ۰ ۰ ۶۵٬۹۴۵ ۱۷۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۶٬۱۳۸
۴۴ کاربر:Huji ۱۸٬۴۵۵ ۱٬۷۵۹ ۱٬۷۲۱ ۱۰٬۲۱۷ ۱۹٬۵۵۶ ۲٬۵۷۰ ۴۴۵ ۴ ۱٬۳۶۸ ۰ ۵٬۹۹۲ ۲۲۷ ۱۳۴ ۲۴ ۱٬۷۴۴ ۱۶ ۶۰ ۲ ۲۶۱ ۳۶ ۶۴٬۸۰۱
۴۵ کاربر:SieBot ۶۱٬۹۴۶ ۰ ۳۱ ۲ ۴ ۰ ۱۴ ۰ ۰ ۰ ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۱٬۸۸۳ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۶۳٬۹۰۰
۴۶ کاربر:Sicaspi ۳۹٬۲۹۶ ۵٬۵۹۷ ۴۶۵ ۴٬۰۷۳ ۸٬۱۳۱ ۷۶۵ ۱۴۷ ۰ ۰ ۰ ۱٬۴۷۸ ۱۴۰ ۸ ۱۴ ۸۲۹ ۳۲ ۳۸۸ ۹ ۲ ۰ ۶۱٬۳۸۱
۴۷ کاربر:Ladsgroup ۲۶٬۲۹۰ ۱٬۷۱۸ ۲٬۲۱۰ ۷٬۲۹۳ ۱۲٬۰۰۳ ۵۲۶ ۱٬۰۳۸ ۴ ۷۸۸ ۰ ۶٬۲۵۷ ۶۳ ۵۸ ۷ ۲٬۲۳۰ ۱۲ ۱۶۲ ۸ ۵۲ ۱ ۶۰٬۷۳۲
۴۸ کاربر:FawikiPatroller ۴۴٬۸۱۹ ۱۶۵ ۴۰۲ ۷٬۲۷۹ ۴۶۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴٬۸۷۴ ۰ ۰ ۰ ۲۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۸٬۲۰۷
۴۹ کاربر:Alishahss75ali ۳۶٬۶۱۸ ۱۲۹ ۶۱۰ ۱۱۳ ۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۵ ۰ ۲ ۰ ۱۸٬۵۵۸ ۱۸ ۲ ۰ ۰ ۰ ۵۶٬۱۵۵
۵۰ کاربر:MSBOT ۴۶٬۹۲۱ ۰ ۱۱ ۰ ۲ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۱٬۷۳۳ ۰ ۰ ۰ ۷٬۱۶۵ ۹ ۱ ۰ ۰ ۰ ۵۵٬۸۴۶
۵۱ کاربر:سندباد ۳۰٬۶۹۱ ۲٬۹۹۹ ۷۱۹ ۷٬۶۵۶ ۵٬۶۴۱ ۱۷۰ ۲۰۵ ۳ ۰ ۰ ۶۰۲ ۵۹ ۱ ۰ ۲٬۲۵۱ ۷۲ ۳٬۲۳۰ ۷۴ ۰ ۰ ۵۴٬۳۷۳
۵۲ کاربر:Roozitaa ۴۳٬۲۴۳ ۱٬۹۶۹ ۲۷۲ ۳٬۰۶۰ ۳٬۰۴۲ ۱۹۳ ۵ ۰ ۰ ۰ ۱٬۰۴۸ ۶۹ ۰ ۹ ۱٬۳۵۸ ۲۱ ۳۴ ۱ ۰ ۰ ۵۴٬۳۲۴
۵۳ کاربر:Taranet ۳۱٬۵۸۹ ۲٬۰۸۸ ۷۲۴ ۷٬۹۶۴ ۴٬۸۸۸ ۱۷۴ ۲۱۳ ۱ ۷۸ ۰ ۱٬۵۵۲ ۹۷ ۱۹ ۱ ۴٬۳۴۸ ۶۵ ۳۴۴ ۱۳ ۰ ۰ ۵۴٬۱۶۳
۵۴ کاربر:ArthurBot ۲۸٬۷۳۷ ۴۵ ۴۶ ۱ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۵ ۱ ۲۱ ۰ ۲۲٬۴۵۰ ۰ ۳۵ ۰ ۰ ۰ ۵۱٬۴۹۶
۵۵ کاربر:همان ۴۱٬۸۴۰ ۱٬۵۵۴ ۲۱۷ ۳٬۲۳۷ ۱٬۹۲۳ ۶۴ ۵۱ ۱ ۱۲۶ ۰ ۲۴۲ ۴ ۵ ۰ ۱٬۱۰۲ ۴ ۲۲۶ ۳ ۰ ۰ ۵۰٬۵۹۹
۵۶ کاربر:Tisfoon ۴۴٬۶۴۰ ۱٬۳۵۰ ۴۲۷ ۷۰۷ ۹۰۶ ۱۶ ۴۰۳ ۰ ۰ ۰ ۸۸۲ ۰ ۱ ۰ ۱٬۰۳۶ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰٬۳۷۱
۵۷ کاربر:Mardetanha ۲۵٬۴۱۶ ۱٬۵۹۶ ۱٬۸۸۲ ۱۱٬۰۸۵ ۷٬۰۴۸ ۳۸۱ ۱۲۲ ۷ ۲۵۳ ۰ ۹۰۸ ۵۰ ۶ ۳ ۳۰۸ ۵ ۵۹ ۵ ۱ ۰ ۴۹٬۱۵۱
۵۸ کاربر:WikitanvirBot ۴۱٬۴۷۰ ۱ ۲ ۰ ۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۷٬۱۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۸٬۶۰۷
۵۹ کاربر:Reza1615 ۱۷٬۱۱۴ ۳۹۴ ۱٬۲۹۷ ۷٬۴۹۵ ۹٬۲۴۹ ۳۲۰ ۲۰۶ ۰ ۱٬۵۲۳ ۰ ۷٬۹۶۰ ۷۲ ۴۸۷ ۱۹ ۱٬۹۳۳ ۳ ۳۳۹ ۲ ۰ ۰ ۴۸٬۵۲۰
۶۰ کاربر:Saeidpourbabak ۳۰٬۷۰۸ ۵٬۶۱۲ ۷۵۸ ۱٬۷۶۱ ۴٬۶۲۴ ۵۷۸ ۱۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲٬۷۶۱ ۸۷ ۲۵ ۷ ۱٬۰۴۰ ۹ ۱۰۹ ۰ ۳ ۱ ۴۸٬۱۹۴
۶۱ کاربر:Taddah ۴۳٬۵۵۵ ۳٬۱۱۴ ۱۱۲ ۵۲۴ ۳۱۷ ۱۵ ۵۹ ۰ ۰ ۰ ۱۹۲ ۰ ۶ ۲ ۸۴ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۷٬۹۸۳
۶۲ کاربر:Hamid Hassani ۳۷٬۳۳۸ ۱٬۹۷۶ ۱٬۰۲۹ ۲٬۳۸۶ ۳٬۰۴۹ ۱۶۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱٬۶۵۹ ۳۸ ۳۱ ۵ ۸۲ ۹ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۴۷٬۷۷۷
۶۳ کاربر:Kasirbot ۳۷٬۹۶۱ ۱۲ ۱۳ ۳٬۳۳۲ ۱۴ ۶ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۵۸۴ ۰ ۰ ۰ ۵٬۶۲۶ ۳۶ ۸ ۰ ۰ ۰ ۴۷٬۶۰۳
۶۴ کاربر:Ali.eblis1 ۳۲٬۰۳۵ ۵۶۹ ۶۵ ۱۳۷ ۷۲ ۰ ۱٬۵۰۶ ۰ ۰ ۰ ۱٬۷۵۵ ۴۰ ۰ ۰ ۹٬۵۳۷ ۰ ۵۲۲ ۰ ۰ ۰ ۴۶٬۲۳۸
۶۵ کاربر:زرشک ۳۵٬۹۴۳ ۱٬۳۴۸ ۱۳۲ ۱٬۱۸۳ ۲٬۱۳۲ ۸۷ ۷۸ ۱ ۰ ۰ ۷۲۴ ۴۲ ۰ ۰ ۱٬۴۸۵ ۳ ۲٬۲۲۳ ۷۰ ۰ ۰ ۴۵٬۴۵۱
۶۶ کاربر:BryanBot ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۵٬۳۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۵٬۳۴۴
۶۷ کاربر:4nn1l2 ۲۲٬۳۱۰ ۳٬۷۰۲ ۴۷۹ ۳٬۰۱۶ ۷٬۲۸۹ ۱٬۷۶۹ ۵۱ ۳ ۵ ۰ ۳٬۹۳۰ ۳۰۰ ۲۰۱ ۹۴ ۱٬۲۷۲ ۲۱ ۴۸۸ ۵ ۱۴۴ ۶ ۴۵٬۱۳۸
۶۸ کاربر:Raamin ۲۶٬۵۵۲ ۲٬۲۷۴ ۵۶۲ ۸٬۶۹۸ ۳٬۰۸۱ ۱۰۷ ۵۱۳ ۱۵ ۱۱۸ ۰ ۱٬۵۰۶ ۶۳ ۱۲ ۳ ۴۳۵ ۳۲ ۷۴۷ ۵۵ ۰ ۰ ۴۴٬۷۸۶
۶۹ کاربر:Gire 3pich2005 ۲۱٬۴۶۲ ۸۶۹ ۱۹۴ ۴٬۹۷۱ ۴٬۳۶۹ ۱۲۶ ۱٬۱۲۴ ۱۰ ۰ ۰ ۱٬۴۰۵ ۲۲ ۵ ۰ ۹٬۹۳۳ ۱۴ ۷۸ ۰ ۰ ۰ ۴۴٬۵۸۲
۷۰ کاربر:Samuel T.Owen ۳۵٬۴۳۸ ۳۱۹ ۴۸۵ ۵٬۹۷۶ ۱٬۴۹۶ ۱۱۹ ۶۲ ۰ ۶۵ ۰ ۱۹۳ ۴ ۱۶ ۳ ۱۷۵ ۲ ۱۹۲ ۱ ۰ ۰ ۴۴٬۵۴۷
۷۱ کاربر:Fatemi ۲۴٬۲۴۰ ۲٬۱۸۸ ۱٬۹۴۴ ۴٬۱۶۴ ۳٬۲۶۷ ۱۰۷ ۲۱۲ ۰ ۳۴ ۰ ۱٬۰۴۶ ۴۵ ۷ ۳ ۵٬۵۶۸ ۴۲ ۱۷۳ ۱ ۱۲ ۰ ۴۳٬۰۷۶
۷۲ کاربر:Safibot ۳۳٬۸۱۷ ۶۶۱ ۱۱ ۰ ۱۴ ۰ ۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۳۶ ۰ ۰ ۰ ۶٬۶۷۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۱٬۳۹۹
۷۳ کاربر:FarbodBot ۳۵٬۶۱۳ ۲۲۷ ۲۰ ۱۱۶ ۶۷ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۵٬۰۲۹ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۱٬۰۹۱
۷۴ کاربر:Ebrahim ۱۶٬۵۶۳ ۵۷۹ ۷۶۴ ۲٬۵۳۳ ۴٬۹۲۶ ۱۶۰ ۱۳۱ ۱ ۳٬۷۷۹ ۰ ۶٬۶۲۴ ۶۹ ۵۳ ۶ ۴٬۵۴۰ ۷ ۵۵ ۱ ۱۶۴ ۱۱ ۴۱٬۰۳۴
۷۵ کاربر:AvicBot ۳۸٬۰۳۵ ۹۸۳ ۲۴۸ ۶۴ ۲۱۱ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۴۹ ۳۳ ۵ ۱ ۷۵۳ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۴۰٬۸۰۳
۷۶ کاربر:KOLI ۱۹٬۵۹۱ ۷۲۶ ۱٬۱۹۱ ۷٬۷۸۰ ۳٬۵۵۸ ۳۲۶ ۱۵۴ ۰ ۱ ۰ ۴٬۷۴۵ ۱۲۴ ۳۶ ۱ ۱٬۸۵۴ ۵ ۱۰ ۰ ۶۰ ۰ ۴۰٬۱۶۸
۷۷ کاربر:CommonsDelinker ۳۵٬۲۳۰ ۹ ۲٬۴۰۸ ۶۶ ۶۵۵ ۶ ۴ ۰ ۰ ۰ ۱٬۰۰۷ ۱ ۳ ۰ ۳۷ ۰ ۴۳۲ ۰ ۱ ۰ ۳۹٬۸۶۶
۷۸ کاربر:جواد ۱۰٬۵۷۱ ۴۱۱ ۱٬۰۰۷ ۲٬۵۴۰ ۱٬۶۷۶ ۷۴ ۵۵ ۰ ۴۴ ۰ ۹۹۱ ۳ ۵ ۲ ۲۲٬۰۰۹ ۹ ۱۱۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹٬۵۴۸
۷۹ کاربر:Escarbot ۲۰٬۸۱۹ ۰ ۱۱۴ ۱ ۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۴ ۰ ۷ ۰ ۱۸٬۳۲۴ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۳۹٬۳۴۳
۸۰ کاربر:Behaafarid ۱۵٬۴۵۷ ۲٬۵۰۲ ۱٬۴۷۷ ۱۰٬۸۳۸ ۵٬۵۵۳ ۶۰۰ ۵۴ ۰ ۴۱۸ ۰ ۱٬۲۴۰ ۱۶۳ ۳۷ ۲ ۱۸۵ ۱۸ ۳۶ ۱۶ ۰ ۰ ۳۸٬۶۲۹
۸۱ کاربر:کوروش تهرانی ۳۵٬۸۳۹ ۱۲۲ ۲۷۲ ۱٬۰۲۸ ۳۰۹ ۱۵ ۳۸ ۰ ۰ ۰ ۱۵۷ ۴ ۱ ۱ ۲۵۹ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۳۸٬۰۴۶
۸۲ کاربر:مهرنگار ۱۷٬۳۰۵ ۱٬۲۴۹ ۷۱۴ ۱۱٬۱۱۴ ۵٬۹۹۵ ۶۸۱ ۴ ۰ ۷ ۰ ۷۰ ۱۲ ۳ ۷ ۴۸ ۱۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۳۷٬۲۳۰
۸۳ کاربر:Poya-P ۲۸٬۴۴۹ ۴۰۵ ۶۵۰ ۵٬۷۹۹ ۸۲۰ ۱۱۷ ۲۰ ۱ ۰ ۰ ۱۲۵ ۱۵ ۷ ۳ ۴۰ ۴ ۳ ۲ ۰ ۰ ۳۶٬۴۶۰
۸۴ کاربر:Zeerak ۳۵٬۸۱۵ ۱۴ ۴۸ ۸۲ ۶۰ ۷ ۴ ۰ ۰ ۰ ۵۶ ۳ ۰ ۰ ۱۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶٬۲۰۶
۸۵ کاربر:Meisam ۲۲٬۴۸۹ ۵۲۱ ۱٬۱۱۳ ۷٬۰۲۴ ۱٬۹۳۴ ۵۳ ۴۹۳ ۰ ۳۰ ۰ ۹۲۹ ۱۵ ۸ ۳ ۱٬۵۳۷ ۴ ۶ ۲ ۳ ۰ ۳۶٬۱۶۵
۸۶ کاربر:Sanchooli ۳۱٬۵۳۷ ۲۴۹ ۲۲۹ ۱٬۴۴۸ ۷۸۲ ۲۰ ۳۷ ۰ ۰ ۰ ۲۱۵ ۰ ۱ ۰ ۱٬۴۱۲ ۱ ۲۴ ۲ ۰ ۰ ۳۵٬۹۵۷
۸۷ کاربر:Gnosis ۱۷٬۴۶۰ ۷۹۸ ۳۴۱ ۹۱۸ ۱۰٬۹۸۱ ۱٬۰۷۷ ۲۳ ۱ ۰ ۰ ۲٬۹۵۹ ۳۸ ۰ ۰ ۱۸۲ ۹ ۹۱۹ ۱ ۰ ۰ ۳۵٬۷۰۷
۸۸ کاربر:محمديان ۲۹٬۶۷۵ ۱۵۲ ۶۲۲ ۲٬۹۹۴ ۵۴۸ ۰ ۱۴ ۰ ۰ ۰ ۸۳۸ ۰ ۰ ۰ ۹۷ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳۴٬۹۴۱
۸۹ کاربر:Thijs!bot ۳۴٬۶۹۲ ۰ ۲۵ ۰ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۴٬۷۵۴
۹۰ کاربر:MelancholieBot ۲۹٬۶۴۱ ۰ ۱ ۱۰ ۹۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۴٬۱۶۵ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۳۳٬۹۲۶
۹۱ کاربر:Farzan44 ۳۰٬۸۴۲ ۲۱۸ ۲۵۴ ۶۹۲ ۱٬۰۷۳ ۲ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۱۶۱ ۸ ۲ ۰ ۷۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳٬۳۵۳
۹۲ کاربر:Hamedvahid ۲۱٬۶۸۸ ۱٬۹۹۸ ۲٬۹۳۴ ۹۹۰ ۱٬۰۵۱ ۶۰ ۱۸۶ ۰ ۰ ۰ ۲٬۹۰۹ ۱۱۶ ۰ ۰ ۵۲۸ ۴ ۴۵۹ ۲۰ ۹۵ ۲ ۳۳٬۰۴۴
۹۳ کاربر:Chyah ۲۶٬۶۱۲ ۴۰۲ ۱٬۱۱۶ ۱٬۶۲۳ ۲۷۰ ۲۰ ۱۰۳ ۰ ۰ ۰ ۶۰۳ ۲۴ ۰ ۰ ۲٬۰۴۹ ۹ ۱۷۸ ۲ ۲ ۰ ۳۳٬۰۱۳
۹۴ کاربر:Arash.pt ۱۷٬۰۵۶ ۶۹۴ ۱٬۴۴۸ ۶٬۲۹۵ ۴٬۵۶۶ ۲۴۶ ۷ ۰ ۱۲۵ ۰ ۲۶۰ ۱۲ ۷ ۱ ۱٬۸۷۹ ۱ ۱۵ ۰ ۲ ۰ ۳۲٬۶۳۰
۹۵ کاربر:KasparBot ۳۲٬۴۵۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۲٬۴۵۹
۹۶ کاربر:タチコマ robot ۳۱٬۲۹۰ ۶۱۴ ۹۳ ۴۹ ۱۲۳ ۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶۲ ۹ ۴ ۰ ۱۲ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۳۲٬۳۸۰
۹۷ کاربر:Maintenance script ۰ ۰ ۵۵۰ ۳۱٬۶۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۲٬۱۷۸
۹۸ کاربر:AbDaryaee ۲۹٬۶۳۸ ۵۶۷ ۲۷۹ ۴۶۱ ۳۱۵ ۱۴ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۵۶۱ ۵ ۰ ۰ ۳۱۹ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۲٬۱۷۰
۹۹ کاربر:JAnDbot ۲۵٬۴۲۰ ۰ ۲۹ ۰ ۱٬۱۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۲ ۰ ۲۷ ۰ ۵٬۲۱۷ ۰ ۲۷ ۰ ۰ ۰ ۳۲٬۰۰۸
۱۰۰ کاربر:ZxxZxxZ ۱۳٬۷۵۰ ۱٬۳۰۴ ۵۶۰ ۲٬۹۱۵ ۳٬۱۸۲ ۲۱۳ ۱۵ ۴ ۲۶۶ ۰ ۷٬۰۷۹ ۱۸۹ ۲۸ ۵ ۱٬۷۲۰ ۱۲ ۴۲۸ ۲۲ ۴۷ ۵ ۳۱٬۷۸۷