پراکسی‌زوم

(تغییرمسیر از پراکسی زوم)

پراکسیتن یا پرکسی‌تن[۱] یا پراکسی زوم اندامک‌های تک غشایی موجود در سلول های گیاهی هستند. فعالیت اکسیدازی و پراکسیدازی شدیدی دارند. این اندامک‌ها بسیار کوچکتر از میتوکندری‌ها هستند و قطری بین ۱۵/. تا ۲۵/. میکرون دارند. پراکسی زوم‌ها کیسه‌های پر ازآنزیم درون سلولی هستند و در فرایندهای زیستی گوناگونی مانند متابولیسم لیپیدها و تنفس نوری در گیاهان دارای نقش هستند.فعالیت آنها به ویژه در شرایط دشوار هوا به گیاه کمک میکند تا co2لازم را تولید کند

ساختارویرایش

دارای بخشهای دائمی که در همه پراکسیزوم‌ها موجود است و بخشهای غیر دائمی هستند. پراکسی زوم ساختار محصور در غشایی است که عملکرد آن تولید H2O2 از احیای O2 به وسیله دهندگان مختلف هیدروژن میباشد.

منابعویرایش

  1. واژهٔ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
  • مجد، احمد. شریعت زاده، محمد علی. زیست‌شناسی سلولی و مولکولی. چاپ چهارم تهران: نشر آییژ. ۱۳۸۲