پراکنش

پخش شدگی

پراکَنش در برخی علوم به‌معنی «میزان و درجهٔ پراکندگی» یگ گونه در یک محیط است.

این واژه را برای نشان دادن پراکندگی هر چیزی می‌توان به‌کار برد. برای نمونه، در گزارهٔ: «پراکنش اسبچه خزر در مازندران بیشتر است» اشاره‌ای به پراکندگی یا فراوانی نژاد این جانور در مازندران دیده می‌شود. به‌همین‌سان، گزارهٔ: «گونه‌های جانوریِ دریای پارس در کرانه‌های قشم پراکنش بیشتری دارد» کم‌وبیشیِ گونه‌های جانوریِ یک دریا در یکی از گوشه‌های آن را نشان می‌دهد.