باز کردن منو اصلی
ساختار یک سلول جانوری
نخستین طرح‌هایی که از مشاهدهٔ سلول جانداران رسم شده.

سلول یا یاخته (به فرانسوی: Cellule)، واحد بنیادین ساختاری و کارکردی همه جانداران (ارگانیسم‌های موجودات زنده) است و به صورت بافت سازمان می‌یابد. سلول کوچکترین واحد زندگی (حیات) است و آن‌ها اغلب «بلوک‌های زندگی» نامیده می‌شوند. سلول به عنوان واحدهای زنده محسوب می گردد. مطالعهٔ یاخته‌ها، زیست‌شناسی یاخته‌ای نامیده می‌شود.

نظریه سلولی‌ یا یاخته ای که در سدهٔ پانزدهم میلادی پدید آمد می‌گوید که همه جانداران از یک یا چند سلول تشکیل شده‌اند، همهٔ یاخته‌ها از یاخته‌های پیشین پدید می‌آیند. همهٔ کارکردهای زیستی یک جاندار در درون سلول‌ها انجام می‌گیرند. این واحدهای بنیادی حاوی اطلاعات وراثتی لازم برای سامان دادن به کارکرد سلول و انتقال اطّلاعات به نسل‌های آینده نیز هستند. سلول‌های بدن موجودات پرسلولی در برخی بافت‌ها مانند پوست با پیوند میان‌یاخته‌ای به هم متصل می‌شوند.

انواع سلول ها بر اساس وضعیت:

پروکاریوت: سلول‌هایی که به علت نداشتن غشاء هسته، مواد هسته‌ای در سیتوپلاسم پراکنده شده‌است و هسته مشخصی ندارند. مانند باکتری‌ها و جلبک‌های سبز - آبی

یوکاریوت: سلول‌هایی که هستهٔ آن‌ها غشایی دارد که آن را در بر می‌گیرد و هستهٔ مشخصی دارند. مانند گیاهان، جانوران، قارچ‌ها و آغازیان.

اندامک‌های سلول جانوری:

اندامک‌های درون یاخته جانوران: (۱) هستک (۲) هسته (۳) ریبوزوم (رناتن) (۴) وزیکول (۵) شبکه آندوپلاسمی خشن (۶) دستگاه گلژی (۷) سیتواسکلتون (۸) شبکه آندوپلاسمی صاف (۹) میتوکندری (۱۰) کریچه (واکوئل) (۱۱) سیتوپلاسم (درون‌یاخته) (۱۲) لیزوزوم (کافنده‌تن) (۱۳) میانک (سنتریول)

از بخش‌های دیگر هسته که به دلیل نداشتن غشا مشخص و مخصوص خود، اندامک نامیده نمی‌شوند می‌توان به سانتریول و ریبوزوم اشاره کرد. به اجزای سیتوپلاسم (درون‌یاخته) یوکاریوتها (سلول‌های هسته‌دار)، اندامک گفته می‌شود که معمولاً عبارتند از:، هسته یاخته، هستک، ریبوزوم (رناتن)، ریزکیسه، شبکه آندوپلاسمی زبر، شبکه آندوپلاسمی صاف، دستگاه گلژی، میتوکندری (راکیزه)، واکوئل، لیزوزوم، سنتریول، کلروپلاست، اسکلت سلولی شامل ریزرشته‌ها و ریزلوله‌ها و … به همراه غشای سلولی.

اجزای سلول جانوری: (سلول های جانوری با گیاهی تفاوت هایی دارند)
  1. غشای سیتوپلاسمی
  2. هسته
  3. سیتوپلاسم
  4. واکوئل
  5. شبکهٔ آندوپلاسمی
  6. جسم گلژی
  7. ریبوزوم
  8. لیزوزوم
  9. RNA

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • بیو ایران - سایت مرجع بیوشیمی به زبان فارسی www.bioiran.net