پروتئین تراغشائی

پروتئین انتقال دهنده انتخابى نوعی از پروتئین است که از یک سمت غشای یاخته به سمت دیگر غشا می‌رود و با این کار بعنوان دروازه‌ای عمل می‌کند که مواد ویژه‌ای از پوستهٔ یاخته اجازهٔ گذر می‌یابند تا به درون یاخته بروند یا اینکه از یاخته خارج شوند. انواع کانال‌های یونی دریچه-لیگاندی از جمله پروتئین‌های تراپوسته‌ای هستند.

پخش تسهیل یافته

جستارهای وابسته ویرایش

پروتئین ترابری غشاء

منابع ویرایش