پرورش می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:

در کشورها

ایران