پرچم هراره در ۱۸ آوریل ۱۹۸۲ پذیرفته شد.این پرچم دارای سه رنگ زرد و آبی و قرمز است.

پرچم هراره
کاربردپرچم زمینی شهروندی
تناسب۱:۲
پذیرفته‌شده۱۸ آوریل ۱۹۸۲

منابع ویرایش