پرچین که چپر و کپر هم نامیده شده، سازه دیوارمانندی است که از شاخ و برگ و خار گیاهان برای محصور کردن منطقه‌ای می‌سازند. برخی پرچین‌ها برای محافظت زمین و مرتع از مزاحمت جانوران اهلی و وحشی برپا می‌شود. گاه پرچین را به خاطر زیبایی طبیعی آن برپا می‌کنند.

پرچین تازه گذاشته شده
Orchard in Kul Tapa.jpg

«پرچین» نام یکی از روستاهای قدیمی شهرستان خدابنده است که از چهار طرف با رشته کوه‌های بلند احاطه شده‌است.

منابعویرایش