پر (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

پَر پوشش خارجی بدن پرندگان است که بر پوست آنها می‌رویَد.

پر همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: