پَس‌مغز[۱] (rhombencephalon) بخشی از مغز است که از بخش پسین سه حفرۀ اولیۀ لوله عصبی رویانی تکوین یافته است.

پس‌مغز
EmbryonicBrain.svg
Gray708.svg
.
شناسه‌ها
سرعنوان موضوعی پزشکیD012249
نورونیمز540
شناسه واژگان علوم اعصابbirnlex_942
واژگان کالبدشناسیA14.1.03.002
مدل بنیادین کالبدشناسی67687
عبارات کالبدشناسی در کالبدعصب

اصطلاح پس‌مغز از توصیفات برای دسته‌بندی‌های تکوینی بخشی از دستگاه عصبی مرکزی مهره‌داران است و شامل پیاز مغز (بصل الطناب نخاعی)، پل مغز، و مخچه می‌شود.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  1. مجموعهٔ واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان فارسی تا پایان سال ۱۳۸۹.