پلانک (دهانه)

پلانک یک دهانه برخوردی در ماه‌ است.

پلانک
قطر۳۱۴ کیلومتر
عمقنامعلوم
هم‌درازا۲۳۴° در طلوع آفتاب
نام‌بخشماکس پلانک
به افتخارماکس پلانک

دهانه‌های اقماریویرایش

این دهانه ۱۰ دهانه اقماری دارد.[۱]

Planck عرض جغرافیایی طول جغرافیایی قطر
A ۵۴.۷° S ۱۳۷.۳° E ۱۹.۰ کیلومتر
C ۵۳.۴° S ۱۴۱.۳° E ۴۳.۰ کیلومتر
B ۵۶.۰° S ۱۳۷.۴° E ۴۶.۰ کیلومتر
K ۶۵.۰° S ۱۴۶.۲° E ۲۳.۰ کیلومتر
J ۶۲.۹° S ۱۴۵.۳° E ۲۶.۰ کیلومتر
L ۶۶.۹° S ۱۴۱.۸° E ۲۳.۰ کیلومتر
W ۵۶.۰° S ۱۳۱.۲° E ۱۷.۰ کیلومتر
Y ۵۵.۰° S ۱۳۲.۰° E ۴۰.۰ کیلومتر
X ۵۴.۳° S ۱۲۹.۵° E ۲۵.۰ کیلومتر
Z ۵۶.۴° S ۱۳۵.۲° E ۷۲.۰ کیلومتر

منابعویرایش

  1. "Lunar Nomenclature". 2007. Retrieved 5 July 2011.