پل ونیار یکی از پل‌های تاریخی شهر تبریز بود.و مکان اين پل ديرپای در ۵۰۰ متری بخش خاوری روستای ونیار قرار گرفته بود و قدمت آن مربوط به دوران صفوی بود. بدليل ساخت نافرجام سد مدنی و احتمال زير آب قرار گرفتن اين بنای مهند تاريخی ( پل ونيار ) در ارديبهشت سال 1392 و بدستور علیرضا نوین شهردار وقت تبریز ، ناگهان کل سازه پل تاریخی ونيار به گونه پنهانی و شبانه در هم کوبيده شد http://www.araznews.org/fa/Archives/1171[پیوند مرده] هم اکنون در اين مکان هيچ اثر و یادبودی از پل زيبا و تاريخی ونيار بجای نمانده و اين موضوع مايه شگفتی و حيرت گردشگرانی که از برای بازديد از بنای ديرساخت و تاريخی به مکان بنای پل ونيار روانه می شوند را فراهم می‌سازد، چرا که از هنگام زدوده شدن اين سازه دیرینه و پل تاريخی، بنابدلايلی پيچيده بيشتر رسانه های خبری کشور از انتشار خبر ناباورانه نابودی پل ونيار خودداری نموده اند لذا به همين دليل امروزه بسيارانی از گردشگران و مسافرانی که بويژه در روزهای تابستان هر سالی برای بازديد از اماکن باستانی و بناهای تاريخی وارد استان آذربايجان شرقی و شهر تبريز می شوند از عدم بودش همچنانی و نابودسازی پل ونيار نا آگاه می باشند.

منابعویرایش

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی[پیوند مرده]

پيشتر مقرر شده بود درنزدیکی پل ونیار، سد مدنی ساخته شود کارفرمای سد شهرداری تبریز بود و به همين سبب و بدستور مستقیم علیرضا نوین شهردار وقت تبریز تمام بنای پل تاريخی و ديرپای ونيار بدون آگاهی رسانی قبلی و بدلایلی پيچيده و بی پاسخ در يکی از شب هنگامان بهار 1392 بصورت پنهانی و دور از چشمان ساکنين محلی کوبيده و زدوده و روبيده شد. در درازای چند سال گذشته (از بهار 1392 تا به امروز ) هيچ نهاد يا سازمان و ارگانی نابودسازی گجسته و ناگهانی پل تاريخی و ديرساخت ونيار را بر عهده نگرفته پل تاريخی و ديرينه قدمت ونیار یکی از پلهای تاریخی شهر تبریز بود، ساخت این پل زيبا و باشکوه مربوط به دوران صفوی بوده است و محل آن در ۵۰۰ متری ضلع غربی روستای ونیار قرار داشت. این پل دارای سه دهنه بود و مصالح آن متشکل از سنگ تراش و آجر با ملات گچ و آهک بود . کف پل با سنگ فرش پوشيده شده بود که سپس ها از برای رفت و آمد خودروهای عبوری جاده اهر - تبريز روی آن آسفالت ريزی صورت گرفته بود. پل ونیار دارای دو طاق جناغی و یک طاق رومی بود . کف پوش های پل با سنگ لاشه ساخته شده بود. پل بر روی رودخانه آجی چای قرار داشت و تا ميانه های دهه 70 خورشيدی جاده تبريز - اهر از روی پل ونيار عبور می کرد. http://hamgardi.com/Gallery/place/26203 همچنين شکل ساختار و نمايه پل ونيار بويژه طاق های سه گانه آن بسيار شبيه پل دختر ميانه بود اما به وارون مراقبت و پاسداری از پل دختر شهرستان ميانه، ديگر هيچ اثری از پل تاريخی و ديرپای ونيار در محل باقی نمانده و بسيارانی از گردشگران بهنگام حضور در محل بنای پل ونيار با صحنه ای عجيب و ناباورانه رو در رو می شوند از آن سو که تاکنون در خصوص نابودسازی پل ديرينه قدمت ونيار هيچگونه آگاهی رسانی صورت نپذيرفته